Bústia ètica i de bon govern

Per què s’ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Les queixes i suggeriments tenen per objecte recollir les manifestacions d’insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per el Consell Insular d’Eivissa i les possibles iniciatives per a la seva millora, ja que es conceben com una oportunitat de bones pràctiques per al Consell, sempre dins del marc normatiu dels programes de qualitat de l’Administració General de l’Estat (Reial decret 951/2005 de 29 de juliol)

La queixa o suggeriment ha d’anar signada per qui la presenta i indicar de forma clara el seu caràcter de queixa o suggeriment, nom, cognoms i nombre de document d’identitat, així com l’adreça en la qual desitja rebre les comunicacions del Consell Insular d’Eivissa.

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Assumpte

Missatge

Contestació
Els usuaris rebran resposta, a través del mitjà que indiquin en la formulació de les seves queixes o suggeriments, per part de la Unitat Responsable de la mateixa, en el termini de 20 dies hàbils des de la seva recepció per aquesta. El transcurs d’aquest termini podrà suspendre’s en el cas que hagi de requerir-se a l’interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la correcta tramitació de la queixa o suggeriment.

En tot cas, si transcorregut un termini superior al mes des de la seva presentació no s’hagués obtingut resposta alguna, l’interessat podrà dirigir-se al Departament de Transparencia, Participació i Bon Govern, a la cinquena planta del Consell Insular d’Eivissa a fi de conèixer els motius que han originat la falta de contestació i perquè aquest departament proposi, si escau, a la Comissió informativa de transparència i bon govern l’adopció de les mesures oportunes.

Observacions
Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts en la normativa vigent.

La presentació d’una queixa no condiciona, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercitar els que figurin en ell com interessats.

En aquest mateix espai et mostrarem les estadístiques de preguntes, queixes i suggeriments que es rebin a través d’aquesta Bústia.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?