Departament de Turisme

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de promoció i ordenació turística. Informació turística; ordenació del sector turístic, ordenació d’activitats en zones turístiques, funció inspectora i sancionadora en matèria turística; coordinació de la política turística, promoció del turisme i relacions interadministratives en aquesta matèria i creació de productes turístics. Aquest Departament també gestionarà…

Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb els àmbits de les organitzacions, associacions, comunitats de ciutadans i resta d’entitats participatives que es relacionin amb aquesta institució, i també l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Implementació de polítiques de transparència i bon govern. Habitatge. Aquest departament també gestiona l’activitat pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria…

Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb els serveis generals, règim interior, recursos humans, iniciar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris, respectant les competències legalment reservades a la Presidència, retribucions del personal; serveis jurídics, contractació; recursos patrimonials de la corporació i expropiacions. Així mateix, gestionarà les competències pròpies del Consell Insular en relació amb les matèries…

Departament de Medi Ambient, Habitatge i Medi Rural i Marí

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, recursos cinegètics, muntanyes i recursos i aprofitaments hidràulics i medi ambient; gestió de residus i Parc Insular de Bombers. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular. El titular d’aquest departament…

Departament d’Economia, Hisenda, i Medi Ambient, Medi Rural i Marí

Economia, Hisenda Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria de política financera i pressupostària, seccions d’Intervenció i de Tresoreria, especialment les actuacions relatives a la programació i la gestió de l’ordenament econòmic i financer dels recursos del Consell Insular d’Eivissa. Inclou totes les competències en matèria econòmica, d’acord amb el que recullen les…

Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de serveis i assistència social, integració i desenvolupament comunitari, tutela, acolliment i adopció de menors, oficina de la dona, salut mental, els títols de famílies nombroses i la resta de polítiques d’inserció social competència del Consell Insular d’Eivissa, així com la relació i col·laboració amb les…

Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut

Comprèn l’activitat competencial pròpia dels consells insulars en relació amb les matèries d’ensenyament, activitats artístiques i culturals, museus, arxius, biblioteques, normalització lingüística i patrimoni històric i monumental. Així mateix gestionarà les activitats pròpies del sector d’esports, activitats recreatives, d’oci i temps lliure, equipaments juvenils i ordenació d’aquestes activitats. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació…

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?