Comissions insulars

Les comissions insulars són òrgans col·legiats per a l’exercici de les competències sectorials atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic Aquesta comissió insular tendrà les següents atribucions específiques en matèria de patrimoni històric: Informar i elevar al Ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seua resolució, els…

Comissions Informatives

Al Consell Insular d’Eivissa hi haurà òrgans d’estudi, d’informe o de consulta dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la decisió del Ple, així com per al seguiment de la gestió de la Presidència, la Comissió de Govern i els consellers o les conselleres. Els consellers executius/Les conselleres executives assistiran a les comissions informatives competents…

Òrgans consultius i de coordinació

El Ple del Consell Insular pot disposar, com a part integrant de l’organització insular, la creació d’òrgans col·legiats de caràcter no decisori que, al marge i sense perjudici de les atribucions d’estudi i emissió d’informes que corresponen a la Comissió de Govern, a les comissions informatives i a les comissions insulars previstes en aquest Reglament.…

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està constituïda pel president o presidenta, els vicepresidents o les vicepresidentes i els portaveus de cadascun dels grups polí- tics amb representació en el Consell Insular d’Eivissa. Actuarà com a secretari o secretària de la Junta de Portaveus el/la que ho sigui del Consell, i li correspondrà aixecar acta succinta en…

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?