Assistència i cooperació municipal

En desenvolupament de les competències que vènen atribuïdes al Consell Insular per l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases de règim local, ès objecte d’aquest Reglament la prestació de serveis d’assistència als municipis de les illes d’Eivissa i Formentera, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió, de…

Administració de documents i arxius de la institució

Gestió de documents electrònics i arxius. Eliminació de documents L’any 2006 es va aprovar la Llei 15/2006, del 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d’octubre de 2006; BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006) com a instrument que regula dos aspectes fonamentals per a…

Meses de Contractació

Servei de neteja de la seu del Consell Insular d’Eivissa Acta 21/08/15 – Accedeix als plecs administratius per veure la composició de la Mesa de Contractació.   Implantació de varies solucions d’administració electrònica en el Consell Insular d’Eivissa  516.198,35 euros (IVA exclòs) Acta Acta Acta dd/mm/15 – Accedeix als plecs administratius per veure la composició de…

Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -Part3

TÍTOL CINQUÈ. DEL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL Capítol I. FUNCIONAMENT DEL PLE – Secció primera. Dels requisits de celebració de les sessions – Secció segona. Dels debats – Secció tercera. De les votacions – Secció quarta. De les actes Capítol II. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Capítol III. FUNCIONAMENT DEL CONSELL EXECUTIU Capítol…

Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -Part2

TÍTOL TERCER. DE L’ESTATUT DELS CONSELLERS I DE LES CONSELLERES Capítol I. DELS DRETS DELS CONSELLERS I DE LES CONSELLERES – Secció primera. Drets de caràcter polític – Secció segona. Drets de caràcter econòmic – Secció tercera. Drets de caràcter sociolaboral – Secció quarta. Drets de caràcter honorífic Capítol II. DELS DEURES DELS MEMBRES DE…

Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -Part1

PREÀMBUL TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS Capítol I. OBJECTE I RANG JERÀRQUIC Capítol II. TERRITORI I SÍMBOLS TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU Capítol I. DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL Capítol II. DE L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA Capítol III. PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES Capítol IV. FINAL DEL MANDAT   PREÀMBUL L’organització territorial…

Llei de consells de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Exposició de motius Títol I. Disposicions generals. Títol II. Organització dels consells insulars Títol III. Funcionament i règim jurídic Títol IV. Funcions i competències dels consells insulars Capítol 1. Disposicions generals Capítol 2. De l’atribució de competències i funcions per la comunitat autònoma Secció 1ª. De les competències transferides Secció 2ª. De les competències delegades…

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?