Comissions insulars

Les comissions insulars són òrgans col·legiats per a l’exercici de les competències sectorials atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic

Aquesta comissió insular tendrà les següents atribucions específiques en matèria de patrimoni històric:

 • Informar i elevar al Ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seua resolució, els plans especials de protecció d’un conjunt històric, lloc històric o zona arqueològica.
 • Incoar els expedients de declaracions de béns d’interès cultural i béns catalogats.
 • Examinar i, si fos el cas, aprovar o denegar els projectes d’obres en zones i/o edificis protegits.
 • Autoritzar els projectes d’excavació, d’exploració o de qualsevol altra investigació presentats al Consell Insular.
 • Vigilar, controlar i conservar els elements arqueològics i etnològics a fi d’evitar-hi intervencions clandestines.
 • Redactar la memòria anual sobre la gestió de patrimoni històric, la qual haurà d’incloure els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits.
 • Emetre informes sobre qualsevol qüestió que, relacionada amb les matèries de la seua competència, sigui sotmesa segons el seu parer per qualsevol òrgan del Consell amb atribucions resolutòries en l’àmbit de l’ordenació del territori, l’urbanisme i el patrimoni historicoartístic.

La Comissió Insular d’Activitats

La Comissió Insular d’Activitats exercirà les competències atribuïdes al Consell Insular d’Eivissa pels apartats 7 i 11 de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia:

 • Activitats classificades. Parcs aquàtics. Infraccions i sancions.
 •  Espectacles públics i activitats recreatives.

La Comissió Insular de Protecció de Menors

La Comissió Insular de Protecció de Menors exercirà les competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors atribuïdes per l’apartat 8 de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia:

 • Tutela, acolliment i adopció de menors.

Les comissions insulars regulades en aquesta Secció es troben sotmeses al següent règim jurídic:

 • Les resolucions dictades per les comissions insulars en aquestes matèries seran impugnables mitjançant recurs d’alçada davant la Comissió de Govern, llevat de les resolucions dictades sobre planejament urbanístic.
 • Igualment, les resolucions dictades pels presidents o presidentes de les comissions insulars en l’exercici de les atribucions que els siguin conferides per delegació seran impugnables en alçada davant la Comissió de Govern.

Trobaràs més informació sobre el funcionament i competències de les Comissions Informatives en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?