Compromís Ètic dels càrrecs públics del Consell

El comportament ètic dels càrrecs públics és un tema molt important per al grup de Podem Guanyem, ja que una de les nostres principals raons de ser és regenerar la política per evitar la corrupció sistèmica que està provocant una greu desafecció per part de la ciutadania i un progressiu allunyament de la política.

Els càrrecs públics hem de ser un exemple de comportament ètic, perquè administram recursos públics que són fruit de l’esforç de tota la ciutadania que paga impostos i que per a nosaltres són sagrats. A partir de la seua aprovació, tots els signants es comprometen a respectar-lo.

Recordem que no es tracta d’una norma jurídica d’obligat compliment (per a això ja hi ha les lleis i els tribunals), sinó d’un acte d’exigència ètica el compliment de la qual és a les mans dels signants, que quedaran retratats davant la ciutadania en el cas d’incompliment, fet del qual es deriven responsabilitats que en tot cas són polítiques i ètiques i no judicials.

Hem triat un model de codi ètic breu i concís, que hem consensuat amb tots els grups polítics del Consell, incorporant-hi moltes de les seues aportacions.

COMPROMÍS ÈTIC I DE CONDUCTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ALTS CÀRRECS DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

El paper de les administracions insulars és clau per al bon funcionament del sistema democràtic a causa de la seua proximitat amb la ciutadania; per això, les actuacions i els comportaments de les persones que formen la institució han de mantenir-se sempre en els valors del respecte, la responsabilitat social i política, la voluntat de servei a la ciutadania i la plena dedicació a les seues funcions públiques.

Les exigències socials donen resposta a la necessitat de guarir el dany causat a la democràcia i a la credibilitat de les institucions polítiques com a conseqüència dels nombrosos casos de mala gestió, corrupció i, en definitiva, per la falta de transparència. L’erosió de la confiança de la ciutadania en la política així com el seu allunyament de les institucions donen sentit a aquest recull de compromisos amb els quals ha de fer-se realitat una nova manera de governar, més propera, més responsiva i més transparent.

Aquesta declaració- que no té caràcter normatiu i, per tant, no és vinculant jurídicament- té per objecte recollir els principis ètics i de conducta que han d’observar els i les membres de la corporació així com els alts càrrecs del Consell Insular.

Les persones que formen part de la corporació actuaran d’acord amb la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic i ajustaran la seua activitat als principis ètics i de conducta contenguts en aquest compromís.

Els valors, els principis i, si escau, les conductes que es recullen en el present compromís s’adeqüen a les previsions que estableixen la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 2/1996, d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com altres disposicions contengudes en textos normatius que hi siguin d’aplicació.

Els i les membres de la corporació i alts càrrecs del Consell Insular:

1. S’han de regir, en les seues actuacions, pels principis d’excel·lència, lideratge, exemplaritat, imparcialitat, objectivitat, transparència, democràcia participativa, austeritat, honestedat, respecte i proximitat a la ciutadania, i la cerca del consens entre els grups polítics del Consell Insular especialment en aquells assumptes de major rellevància

2. Han de tenir com a objectius prioritaris en totes les actuacions el respecte i la tolerància a la diversitat social lingüística, religiosa, orientació i identitat sexual i funcional o qualsevol altre tipus de condició personal i la inclusió de col·lectius desfavorits

3. Han de tenir com a objectius prioritaris en totes les decisions polítiques la lluita contra el canvi climàtic, la utilització responsable dels recursos públics, la protecció del medi ambient i l’ordenació racional i sostenible del territori d’Eivissa.

4. Han de vetllar per l’aplicació efectiva, en totes les contractacions que superin els 18.000 euros, de la Instrucció de clàusules socials i mediambientals en la contractació pública.

5. Han de correspondre a la confiança dipositada per la ciutadania defensant el projecte pel qual han estat escollits.

6. Han de comparèixer, quan així estigui previst, davant la ciutadania per explicar les seues prioritats, considerar interpel·lacions cíviques i polítiques sobre la seua gestió i retre comptes de la seua activitat.

7. han de renunciar a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la seua condició de representant, que pugui comportar beneficis tant propis com a familiars o a persones properes.

8. No acceptaran per a si mateixos regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors o serveis que puguin condicionar el desenvolupament de les seues funcions. Tenen el deure de dipositar al Consell Insular d’Eivissa els regals i les donacions que rebin per raó del seu càrrec quan l’import del seu valor superi el límit que en cada any s’estableixi a les Bases d’execució del pressupost.

Així mateix, hauran de donar constància pública, mitjançant la seua publicació al portal de Transparència del Consell Insular, de tots els obsequis rebuts.

9. Han de respectar la legítima autonomia professional dels mitjans de comunicació, sense pressionar, interferir ni coaccionar les seues pràctiques.

10.- Tenen l’obligació de preservar la independència de l’Administració de Justícia, malgrat els propis interessos i els de partit, sense perjudici de l’exercici lliure de la crítica.

11. Es comprometen a renunciar al càrrec públic des del mateix moment en què se li doni trasllat de la interlocutòria d’obertura del judici oral d’un procediment penal.

12. Han de denunciar davant la justícia les il·legalitats de les quals tenguin coneixement en l’exercici de la seua activitat política.

13. Les persones que hagin exercit un càrrec públic no podran utilitzar en cap cas la posició institucional o les prerrogatives derivades del càrrec amb la finalitat d’obtenir, directament o indirectament per si mateixes o per qualsevol persona o entitat, un tracte favorable o unes condicions millors que la resta de la ciutadania tant per al seu benefici personal immediat com futur una vegada abandonada la seua responsabilitat pública.

14. Han de respectar el legítim exercici professional del personal del Consell Insular d’Eivissa i demés institucions locals, autonòmiques i estatals, sense pressionar, interferir ni coaccionar les seues pràctiques.

Compromisos i responsabilitats que assumeixen les i els membres de l’oposició política del Consell

Les persones que integren l’oposició política del Consell d’Eivissa tenen la funció institucional d’exercir responsablement i constructivament l’oposició política a l’equip de govern.

L’exercici del paper institucional de l’oposició exigeix controlar políticament l’acció del govern insular oferint a la ciutadania propostes viables i sostenibles per transformar-se en alternativa efectiva de govern així com respectar i complir sempre que li sigui aplicable el que estableix aquest compromís ètic i de conducta.

La directora insular de Transparència, Participació i Bon Govern,

Gloria P. Santiago Camacho

Eivissa, 19 de setembre de 2016

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?