Comprova el nostre nivell de transparència

Aquest Portal compleix amb la llei de transparència espanyola. A més, treballem per a complir amb els 80 indicadors internacionals de transparència (INDIP).

El grau de compliment està expressat de la següent manera:

icon_siFet!
icon_treballantHi estem treballant
icon_noNo és possible, de moment, però treballem per aconseguir-ho
 

INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Informació sobre els càrrecs electes i el personal del Consell Insular
1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del President/a i Consellers del Consell Insular d’Eivissa.icon_si
2. S'especifiquen les adreces electròniques del President/a i Consellers del Consell Insular d’Eivissa, així com els seus perfils (o els del Consell Insular) en xarxes socials.icon_si
3. Es publiquen les Despeses de viatge originats pel President/a i pels Consellers.icon_si
4. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) l'Agenda d'activitats i visites del President i Consellers del Consell Insular d’Eivissa.icon_si
5. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell Insular, amb el detall de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.icon_treballant
6. Es publica el règim de dedicació de cadascun dels càrrecs electes i les seves retribucions.icon_si
7. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança del Consell Insular, i l'import individual o col•lectiu de les seves retribucions, i les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l'abandó del càrrec.
icon_si
Informació sobre l'organització i el patrimoni del Consell Insular d’Eivissa
8. Es publica la relació dels Òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistènciaicon_si
9. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits al Consell Insular d’Eivissa.icon_si
10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits al Consell Insular d’Eivissa.icon_si
11. Existeix a la web un espai per als diferents Grups polítics representats en el Consell Insular d’Eivissa (per tal que aquests puguin publicar les seves activitats, les seves demandes i/o les seves recomanacions).icon_si
12. Es publica la política de gestió de documents electrònics i altres instruments que regulen l'administració dels documents i arxius de la institució.icon_si
13. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i procediments vigents per a l'eliminació de documents.icon_si
14. Es publica complet l'Inventari de Béns i Drets del Consell Insular.icon_si
15. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats insulars.icon_si
Informació sobre l'estructura del Consell Insular
16. Es publiquen els reglaments orgànics del Consell Insular i l'altra normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.icon_si
17. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en les quals té participació el Consell Insular d’Eivissa (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats insulars, etc.) així com enllaços a les webs dels mateixos.icon_si
18. Es publica un Cens de demarcacions i entitats de l'illa (i la seva respectiva població): a) Partits judicials, b) Municipis; c) Mancomunitats; d) Entitats d'àmbit territorial inferior a municipi (EATIMs).icon_si
19. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de l'illa: Piràmides de població, Renda per càpita, Índex de desocupació, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme insular, despesa mitjana per ciutadà, entre d'altres.icon_si
20. Es publica Informació mediambiental, educativa, i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors/es, etc.) pertanyent a l'àmbit del Consell Insular.icon_si
Informació sobre normes i institucions insulars. Es publica (i es manté a la web) informació dels Òrgans de Govern Insulars
21. Es publica l'ordre del dia dels Plens del Consell amb antelació a la celebració de les sessions.icon_si
22. Es publiquen les actes o acords íntegres dels Plens del Consell.icon_si
23. Es publiquen les actes o acords íntegres dels Consells Executius.icon_si
24. Es publiquen i es mantenen actualitzats les Ordenances i reglaments propis.icon_si
25. Existeix i es publica un “Codi ètic” o un “Codi de bon govern” del Consell Insular (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).icon_si

RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT

Característiques de la pàgina web del Consell Insularicon_si
26. Es pot veure el Mapa de la pròpia Web del Consell Insular.icon_si
27. Existeix un Cercador intern amb opcions de cerca avançada dins de la pàgina Web del Consell Insular.icon_si
28. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència a la web del Consell Insular.icon_si
Informació i atenció a l'interessat
29. Es poden realitzar tramitacions administratives, permisos i llicències en línia pels interessats, garantint la protecció de dades de caràcter personal.icon_si
30. a) Té una Bústia d'usuari o una secció visible a la pàgina Web per a l'atenció, de preguntes, queixes i/o els suggeriments dels interessats, i b) Es publica l'estadística de les rebudes i les contestades.icon_si
31. Es publica l'Oferta d'Ocupació Pública del Consell Insular, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució.icon_si
32. Poden els interessats seguir on line l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat i/o els afecten.icon_si
Nivell de compromís i responsabilitat social
33. Es publica el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació per part dels ciutadans.icon_si
34. Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis insulars, i del grau de compliment dels compromisos que s'hi han establert.icon_no
35. Existeixen i es publiquen les Accions de suport per a col·lectius com a ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes a Municipis o les directament realitzades per al Consell Insular d’Eivissa).icon_si
36. Es publiquen els Plans Estratègics de Subvencions dels òrgans del Consell Insular i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.icon_si

TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA

Informació comptable i pressupostària

37. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d'informació pública i les contestacions i/o resolucions corresponents.icon_si
38. Es publiquen Informes periòdics de l'execució dels Pressupostos (mínim semestralment).icon_si
39. Es publiquen de forma actualitzada les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i el Consell Executiu.icon_si
40.- Es publica informació bàsica sobre el finançament del Consell Insular d'Eivissa: Tributs cedits, Fons de Garantia de serveis públics fonamentals, Fons de suficiència global de convergència (de competitivitat i de cooperació)icon_si
41. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.icon_si
42. Es publica en un apartat específic de la web si el Consell Insular d’Eivissa compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i/o dèficit excepcional sobre la base d'indicadors), la regla de despesa i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressuposticon_si
Transparència en els ingressos i despeses
43. Es publiquen indicadors d'eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part del Consell Insular (en funció de l'indicat per l'art. 211 del text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i per la Llei General Pressupostària).icon_si
44. Es publica la informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica d'Estabilitat. Es publiquen els següents indicadors:icon_si
45. Autonomia fiscal del Consell Insular (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).icon_si
46. Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant. (a): Ingressos tributaris no cedits / Núm habitants. (b): Obligacions reconegudes netes / Núm habitants.icon_si
Transparència en els deutes del Consell Insular
47. Es publica expressament l'import del deute públic total del Consell Insular, i la seva evolució temporal. icon_si
48. Es publiquen els Informes de morositat trimestrals aprovats pel Ple del Consell Insular.
Es publiquen els següents indicadors:
icon_si
49. a) Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / núm habitants), i b) Endeutament relatiu (deute Consell Insular d’Eivissa/Ingressos corrents del pressupost).icon_si
50. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.icon_si

TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS

Procediment de contractació de serveis
51. S'informa sobre la composició i les convocatòries de les Meses de contractació.icon_si
52. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació íntegres.icon_si
Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes
53. Es publica la llista i la quantia de les operacions amb els proveïdors del Consell Insular d'Eivissa.icon_si
54. Existeix un historial accessible amb la llista i la quantia de tots els contractes del Consell Insular i els seus adjudicataris.icon_si

TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES DE SERVEIS I SUPORT A MUNICIPIS

Pla d'Obres i Serveis
55. Té una secció visible a la Web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.
56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre: Conservació de carreteres insulars, recollida de residus sòlids, etc.) així com dels criteris de distribució aplicats.
Gestió Tributària
57. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria de Gestió Tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals. (No procedeix)
58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local). (No procedeix))
Assistència i cooperació jurídica i econòmica
59. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència i Cooperació: a) Jurídica i b) Econòmica, que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals.
60. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de l'illa.icon_no
Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica
61. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l' illa.
62. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa.icon_no
Altra informació sobre serveis
63. Es dóna publicitat, almenys anual, sobre l'assistència prestada pel Consell Insular d’Eivissa als municipis i el seu contingut.icon_si
64. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix el Consell Insular d’Eivissa (Pla d'Obres i Serveis, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació econòmica, Assistència tècnica urbanística, Assistència informàtica i telemàtica, etc.)icon_no
65. Es publica un Mapa amb la distribució i enllaços de les vies insulars i els km. i el seu estat de conservació.
66. Es publiquen els Serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris, i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).icon_treballant

INDICADORS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Planificació i organització del Consell Insular
67. Es publiquen els Planes i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució. icon_treballant
68. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència. icon_si
Contractes, convenis i subvencions
69. Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris. icon_si
70. Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). icon_si
71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) en un apartat específic de la web els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). icon_no
72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. icon_si
73. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes. icon_si
74. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.icon_si
Càrrecs del Consell Insular i Entitats dependents i participades
75. Es publiquen les retribucions percebudes pel President/a i Consellers del Consell Insular d’Eivissa.icon_si
76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les Entitats dependents del Consell. icon_si
77. Es publiquen les Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes del Consell Insular previstes en la Llei de Bases de Règim Local.icon_si
Informació econòmica i pressupostària
78. Es publiquen els Pressupostos consolidats del Consell Insular, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució. icon_si
79. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General del Consell Insular, amb informació separada del propi Consell Insular i de les seves entitats dependents. icon_si
80. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), del Consell Insular d’Eivissa i de les entitats dependents i participades. icon_si
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?