Comptes 2015

 Comptes generals del Consell 2015

Part I , Part II , Part III

Descarregat en pdf la liquidació del pressupost 2015

Liquidació_pressupost_despeses_2015
Liquidació_pressupost_ingressos_2015

Altres informacions económiques:

2015 Despesa per habitant
2015 Endeutament per habitant
2015 Ingressos per habitant

2015 3 Execució març
2015 6 Execució juny
2015 9 Execució septembre

Període Mitjà de Pagament, d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària:
2015
Octubre  7.61
Septembre  18.67
Agost 23.9
Juliol 13.62

INGRESSOS 2015

Per origen:

Estat : 18.595.162,10 €

Comunitat Autònoma:  55.554.547,40 €

Local:  6.858.880,50 €

Total ingressos :  81.008.590 €

 

DESPESES 2015

Per àrees:

Deute públic: 1.802.379,71 €

Serves públics bàsics:  7.370.946,82 €

Protecció i promoció social: 11.520.647,36 €

Producció béns públics: 23.452.690,87 €

Actuacions de caràcter econòmic: 24.391.518,77 €

Actuacions de caràcter general : 12.470.406,47 €

Total despeses:  81.008.590 €

 
 

Per capítols:

1 DESPESES DE PERSONAL: 25.992.600,6 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS: 165.87.304,8 €

3 DESPESES FINANCERES: 428.495,16 €

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 9.591.227,04 €

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES: 192.035,8 €

6 INVERSIONS REALS: 19.796.809,5 €

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 6.143.232,58 €

8 ACTIUS FINANCERS: 400.000 €

9 PASSIUS FINANCERS:1.876.884,55 €

Total despeses : 81.008.590 €

  •  No s’han formulat al·legacions als pressupostos en el període d’informació pública.

*Dades facilitades per la Intervenció del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?