Departament d’Economia, Hisenda, i Medi Ambient, Medi Rural i Marí

Economia, Hisenda

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria de política financera i pressupostària, seccions d’Intervenció i de Tresoreria, especialment les actuacions relatives a la programació i la gestió de l’ordenament econòmic i financer dels recursos del Consell Insular d’Eivissa. Inclou totes les competències en matèria econòmica, d’acord amb el que recullen les bases d’execució del Pressupost, així com les següents:
a) La gestió, la inspecció, la liquidació i la recaptació dels ingressos públics de l’administració insular, excepte quan s’atribueixin a un altre òrgan.
b) La coordinació del procés de preparació, execució i control dels pressupostos del Consell Insular d’Eivissa.
c) El reconeixement de l’obligació de les despeses d’ordenació del pagament de l’entitat.
d) La subscripció dels documents comptables.

Medi Ambient, Habitatge i Medi Rural i Marí

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, recursos cinegètics, muntanyes i recursos i aprofitaments hidràulics i medi ambient; gestió de residus i Parc Insular de Bombers. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

El titular de aquets departaments és Gonzalo Juan Ferragut

Director insular agricultura i pesca Vicent Tur Torres

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?