Documents a exposició pública

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la Legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d’informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern. La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial.

L’acord d’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de declaració de risc i de declaració de desemparament i tutela del Consell Insular d’Eivissa, sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 34 de data 11 de març de 2021, es pot consultar al tauler d’anuncis i edictes electrònics de la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?