Documents a exposició pública

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la Legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d’informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern. La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?