Altres càrrecs

Aquí trobaràs informació sobre les persones que treballen conjuntament amb l’equip de govern:

Alts càrrecs del Consell: El president o la presidenta del Consell Insular podrà acordar lliurement, a proposta dels respectius consellers, el nomenament de directors/ores insulars i secretaris tècnics/secretàries tècniques de cada departament, entre persones d’acreditada experiència i competència professional. Aquests càrrecs tenen la consideració d’òrgans directius dels departaments i exerceixen les seues competències sota la direcció del respectiu conseller o consellera.

Personal eventual: És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta fi, segons s’estableix al BOE  núm. 261, de 31 d’octubre de 2015. El president o la presidenta sotmetrà al Ple l’aprovació dels llocs de feina eventuals prevists per a la seva legislatura. La seua cobertura es realitza per lliure designació.

Conseller sense funcions executives:

Evolució del número de membres del Govern, personal eventual, directors/ores insulars i secretaris tècnics/secretàries tècniques en les tres darreres legislatures:

Trobaràs més informació sobre els alts càrrecs i el personal eventual en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?