Governabilitat entre PSOE i Podem, Guanyem Eivissa 2015-2019

ACORD DE GOVERN ENTRE PSOE I PODEM, GUANYEM EIVISSA PER AL GOVERN DEL CONSELL INSULAR DEIVISSA.

Línies bàsiques PSOE.

Línies verdes PODEM, GUAYEM EIVISSA.

1 – Acord de govern, programàtic i de calendarització.

2 – Sobre les garanties de governabilitat y coresponsabilitat per a l’establitat del govern del Consell Insular.

3 – Sobre el seguiment i control de l’acord de govern.

4 – Sobre l’organigrama del govern del Consell d’Eivissa. 

 

ACORD DE GOVERN ENTRE PSOE I PODEM, GUANYEM EIVISSA PER AL GOVERN DEL CONSELL INSULAR DEIVISSA.

La ciutadania de l’illa d’Eivissa, com a resultat de les eleccions del passat 24 de maig del 2015, s’ha pronunciat en favor d’un canvi polític al Consell Insular d’Eivissa.

Els grups polítics de PSOE i de Podem, Guanyem Eivissa, que es varen presentar a les eleccions al Consell Insular amb el compromís d’un canvi enfront les polítiques que s’havien desenvolupat durant els últims quatre anys, varen obtenir més de 18.000 vots de ciutadans i ciutadanes d’Eivissa, el que va suposar un total de 7 consellers (4 PSOE i 3 Podem, Guanyem Eivissa) enfront dels 14.000 vots (6 consellers) obtenguts pel partit que havia exercit la responsabilitat del govern en el període 20112015.

Aquests resultats suposen la conformació d’una nova majoria de consellers i conselleres en el Ple del Consell Insular d’Eivissa, els quals han manifestat amb claredat una voluntat de canvi polític.

Un desig de canvi que conflueix programàticament, després de les reunions mantingudes entre PSOE i Podem, Guanyem Eivissa, sobre la base de les línies bàsiques proposades per part del PSOE, així com de les línies verdes proposades per Podem, Guanyem Eivissa Eivissa

LÍNIES BÀSIQUES PSOE:

a – Defensa de l’estat del benestar i dels drets socials, aturant les retallades i les privatitzacions dels serveis públics.

b – Reformes institucionals i de radicalitat democràtica, assegurant el màxim nivell de transparència de l’acció pública i un impuls als instruments de participació.

c – Polítiques públiques de creació de llocs de feina, de lluita contra l’explotació laboral i de defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, assegurant salaris i condicions de feina dignes.

d – Model econòmic equilibrat, solidari i sostenible des del punt de vista territorial, mediambiental i energètic.

LÍNIES VERDES PODEM, GUANYEM EIVISSA:

a – Pla de xoc de rescat ciutadà i lluita contra la pobresa. Perquè cap persona a Eivissa estigui sense sostre, llum, aigua, educació i sanitat. Amb o sense competències, el Consell no pot romandre indiferent a una cosa tan bàsica com les necessitats mínimes de les persones.

b – Reducció de salaris de càrrecs polítics i revisió de llocs eventuals (tècnics i de confiança) exigint disminuirlos al màxim i una alta qualificació justificada per assignarlos. Per acabar amb governs que es dediquen a “col∙locar i regalar” salaris públics a gent poc competent.

c – Creació d’un departament de transparència i participació. Auditoria i avaluació dels últims 8 anys de gestió del Consell Insular i posterior publicació de forma clara i transparent per a la ciutadania. Publicació al web de: sous i salaris del proper govern, agenda de tots els consellers i contractacions per petit que sigui l’import. Referèndums vinculants per voluntat política per a tots els grans assumptes que afectin les persones que vivim a Eivissa.

d – No treballar amb bancs que desnonin a Eivissa l’habitatge habitual, des del moment de l’inici de la prestació dels serveis. Revisió de les contractes amb entitats bancàries per complir aquest objectiu i requisit per a noves contractacions. Per no proporcionar ni un euro públic de benefici a bancs que incompleixen la legislació europea i que deixen famílies afectades per la crisi estafa al carrer.

e – Compromís amb els serveis públics. Paralització de les privatitzacions i recuperació de serveis privatitzats. Perquè el que és de tothom no es ven als interessos privats.

f – Sostenibilitat mediambiental. Compromís ferm, decidit i blindat amb la protecció del territori i patrimoni eivissenc, el transport públic, les energies renovables i la gestió eficient i eficaç de l’aigua. Perquè acabarem amb els problemes històrics en aquestes matèries, garantint un futur a la nostra illa i als qui hi vivim.

Atesa la voluntat de canvi exposada, i amb l’objectiu que aquesta sigui desenvolupada a través de les polítiques públiques del govern del Consell Insular d’Eivissa, els grups de PSOE i de Podem, Guanyem Eivissa, ha assolit un acord de govern per al Consell Insular d’Eivissa amb els següents punts:

1.ACORD DE GOVERN, PROGRAMÀTIC I DE CALENDARITZACIÓ

1.1.PSOE i Podem, Guanyem Eivissa es comprometen a la investidura de Vicent Torres Guasch com a president del Consell Insular d’Eivissa.

1.2.El nou Govern del Consell d’Eivissa es responsabiltizarà del desenvolupament de les accions que es concreten al Document d’Acord de Polítiques Públiques (Annex I de l’Acord) i que s’aplicaran seguintne la calendarització (Annex II de l’Acord).

1.3.Que totes aquelles iniciatives polítiques del govern no recollides en l’Acord Programàtic i Calendarització (annexos I i II d’aquest Acord) o bé que puguin ser avançades o retardades, pel que fa la seua calendarització, seran notificades i consensuades per les dues parts dins dels òrgans de seguiment que preveu el present Acord.

1.4.En aquells punts en els quals no s’han arribat a acords, les parts pacten que cadascuna de les formacions realitzarà les gestions necessàries i que consideri oportunes per reivindicar el seu posicionament, sent debatuts en els òrgans de seguiment de l’Acord, sempre i quan aquestes no afectin l’estabilitat i governabilitat del Consell d’Eivissa.

 

2.SOBRE LES GARANTIES DE GOVERNABILITAT I CORESPONSABILITAT PER A L’ESTABILITAT DEL GOVERN DEL CONSELL INSULAR

2.1.Els consellers i les conselleres electes de PSOE i Podem, Guanyem Eivissa asseguraran l’estabilitat del govern del Consell d’Eivissa durant el mandat 20152019, votant de manera coincident al Ple del Consell Insular d’Eivissa a les propostes que elevi el Govern i que es derivin del Document d’Acord de Polítiques Públiques (Annex I de l’acord).

2.2.PSOE i Podem, Guanyem Eivissa es comprometen a garantir l’aplicació de les mesures necessàries per tal de fer possible les polítiques acordades en aquest document, aprovar cada pressupost de forma anual del Consell d’Eivissa per fer possible la governabilitat de la institució i, per tant, l’aplicació de les mesures acordades, així com defensar públicament les polítiques aplicades, resultants de l’acord de governabilitat.

2.3.PSOE i Podem, Guanyem Eivissa es comprometen a defensar davant la resta d’institucions la política del Govern del Consell d’Eivissa i els acords presos al Ple del Consell d’Eivissa que es derivin del present Acord.

3.SOBRE EL SEGUIMENT I CONTROL DE L’ACORD DE GOVERN

3.1.Acord per constituir els següents òrgans de seguiment de l’Acord del govern en coalició:

– Comitè de Seguiment Permanent. Es reunirà de forma regular, a petició d’una de les dos parts, i estarà format pels portaveus dels grups de PSOE i de Podem, Guanyem Eivissa i, de manera paritària, de les persones que aquests designin a tals efectes. Les funcions de la Comissió permanent de seguiment seran les d’avaluar de manera regular el grau de compliment del Acord.

– Comitè de Coordinació General per al Seguiment de l’Acord. Tendrà caràcter paritari i estarà format per, almenys, tres membres permanents designats per cada part, entre els quals hi haurà els portaveus de PSOE i de Podem, Guanyem Eivissa, per donar continuïtat i coherència a la feina i decisions del Comitè de Seguiment Permanent. Es reunirà amb una periodicitat mensual i tendrà com a funcions valorar i informar del grau de compliment del present Acord, així com tractar els assumptes referits a polítiques públiques que no s’hagin previst en el present document i que puguin sorgir durant el període de vigència. De manera extraordinària, es pot reunir a petició d’una de les parts. Cadascuna de les formacions podrà requerir la presència de fins a dos assessors tècnics. Es nomenarà un secretari o secretària del Comitè, que s’encarregarà de comunicar l’ordre del dia amb suficient antelació i d’aixecar acta pública de les reunions, que inclourà, com a mínim, assumptes tractats i acords presos.


4.SOBRE LORGANIGRAMA DEL GOVERN DEL CONSELL DEIVISSA

4.1.El nomenament d’un conseller o consellera no electa, així com de la resta de directors i directores insulars, secretaris/es tècnics/ques, càrrecs eventuals i responsables d’ens dependents del Consell Insular d’Eivissa, correspondrà al president del Consell, previ acord de nomenaments entre Podem, Guanyem Eivissa i PSOE, de forma paritària, de manera que les dues formacions puguin proposar per als esmentats llocs candidates i candidats en base a criteris tècnics de mèrit i capacitat. Es nomenaran dues Vicepresidències de consellers electes, una d’elles de Podem,Guanyem Eivissa, que se situarà físicament en la 5ª planta.

4.2.L’organigrama acordat per al govern del Consell Insular d’Eivissa és el següent:

President i titular del Departament de Turisme: Vicent Torres Guasch (PSOE).,Direcció Insular de Turisme.

Vicepresidenta primera, consellera titular del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TICs, Treball i Formació, i coportaveu del Consell Executiu: Viviana de Sans Trotta (Podem, Guanyem Eivissa).,Direcció Insular de Transparència i Participació.

Vicepresidenta segona i consellera titular del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals: Marta Díaz Pascual (PSOE).

Conseller titular del Departament de Medi Ambient (aigua, energia i residus), Habitatge i Medi Rural i Marí: Miguel Vericad Marcuello (Podem, Guanyem Eivissa).Direcció Insular de Medi Rural i Marí.

Conseller titular del Departament d’Economia i Hisenda: Gonzalo Juan Ferragut (PSOE).Direcció Insular d’Economia i Hisenda.

Consellera titular del Departament de Territori i Mobilitat i coportaveu del Consell Executiu: Pepa Marí Ribas (PSOE).Direcció Insular de Territori i Mobilitat.

Consellera titular del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb entitats i associacions: Lydia Jurado Cotrina (Podem, Guanyem Eivissa).Direcció Insular d’Igualtat.

Conseller no electe titular de Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut: David Ribas Ribas (Podem, Guanyem Eivissa).Direcció Insular d’Esports i Joventut.

4.3.Creació d’una plaça de personal eventual a disposició del grup Podem, Guanyem Eivissa, atorgantli les mateixes condicions al grup de l’oposició.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?