Indicadors econòmics de l’any 2018

Aquí pots trobar els indicadors econòmics de l’any 2018 que responen a les següents dades:

LIQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostàries que poden atendre’s amb la liquiditat immediatament disponible.

LIQUIDITAT A curt termini: Reflecteix la capacitat que té l’entitat per a atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.

LIQUIDITAT GENERAL. Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen l’actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el deute total de l’entitat entre el nombre d’habitants.

ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no
corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l’entitat.

RELACIÓ D’ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent i el
no corrent.

CASH – FLOW: Reflecteix que mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l’entitat a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l’execució dels capítols 2 i 6 del pressupost.

Aquest indicador s’obtindrà aplicant les regles establertes per a calcular el “període mitjà de pagament” a l’efecte del subministrament d’informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcularà un únic indicador referit a tot l’exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l’entitat a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d’aquest últim capítol els ingressos que derivin d’operacions financeres.

ESTRUCTURA DELS INGRESSOS
Tots els valors de la formula referits a INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

ESTRUCTURA DE LES DESPESES
Tots els valors de la formula referits a DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS
Cobertura de les despeses corrents: Posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l’exercici que han donat lloc a reconeixement d’obligacions pressupostàries.

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d’obligacions reconegudes en l’exercici el pagament del qual ja s’ha realitzat en finalitzar el mateix respecte al total d’obligacions reconegudes.

DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l’exercici entre els habitants de l’entitat.

INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzat en l’exercici entre el nombre d’habitants de l’entitat.

ESFORÇ INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital
realitzades en l’exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el mateix.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els drets reconeguts nets.

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l’exercici sobre els drets reconeguts nets.

AUTONOMIA: Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats en l’exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.

AUTONOMIA FISCAL: Reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats en l’exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix.

SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT en les entitats territorials i els seus organismes autònoms.

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Posa de manifest la proporció de pagaments que s’han efectuat en l’exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: Posa de manifest la proporció de cobraments que s’han efectuat en l’exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancat.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?