Contractes públics

Accedeix des d’aquí a la Normativa de contractació pública i de la de Perfil del Contractant amb el llistat de licitacions i la fase en la qual es troben, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació del Consell Insular d’Eivissa, tal com disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. També pots accedir als Contractes menors

PERFIL DEL CONTRACTANT

PUNT GENERAL D’ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

Hi ha 4 tipus de contractes públics segons la seva tramitació i/o el seu import:

 • Contractes menors: La regla general establerta en art. 118.1 LCSP. és que els contractes menors del sector públic són la forma amb que poden contractar-se les obres de valor estimat inferior a 40.000 euros (amb el TRLCSP eren 50.000.-€) i els contractes de subministrament o de serveis (abans es deia la resta què ocorre amb els contractes artístics ara…per exemple?) de valor estimat inferior a 15.000 euros (amb el TRLCSP eren 18.000.-€). Són quanties mínimes, és a dir, les CCAA poden imposar majors exigències (dispos.final 1a LCSP).

 

 • Contractes procediment negociats amb publicitat: la regla general del nou procediment negociat és la seva publicitat i, només en circumstàncies especials, podrà tramitar-se sense aquesta.
  Supòsits concrets en els quals cap la utilització del procediment negociat: Els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat en els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis quan es doni alguna de les següents situacions:

a) Quan per a donar satisfacció a les necessitats de l’òrgan de contractació resulti imprescindible que la prestació, tal com es troba disponible en el mercat, sigui objecte d’un treball previ de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.

b) Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions innovadores.

c) Quan el contracte no pugui adjudicar-se sense negociacions prèvies a causa de circumstàncies específiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la configuració jurídica o financera de la prestació que constitueixi el seu objecte, o pels riscos inherents a aquesta.

d) Quan l’òrgan de contractació no pugui establir amb la suficient precisió les especificacions tècniques per referència a una norma, avaluació tècnica europea, especificació tècnica comuna o referència tècnica, en els termes establerts en aquesta Llei.

e) Quan en els procediments oberts o restringits seguits prèviament només s’haguessin presentat ofertes irregulars o inacceptables.
A aquest efecte es consideraran irregulars, en particular, les ofertes que no corresponguin als plecs de la contractació, que s’hagin rebut fora de termini, que mostrin indicis de col·lusió o corrupció o que hagin estat considerades anormalment baixes per l’òrgan de contractació.
Es consideraran inacceptables, en particular, les ofertes presentades per licitadors que no posseeixin la qualificació requerida i les ofertes el preu de les quals depassi el pressupost de l’òrgan de contractació tal com s’hagi determinat i documentat abans de l’inici del procediment de contractació.
f) Quan es tracti de contractes de serveis socials personalíssims que tinguin per una de les seves característiques determinants l’arrelament de la persona a l’entorn d’atenció social, sempre que l’objecte del contracte consisteixi a dotar de continuïtat en l’atenció a les persones que ja eren beneficiàries d’aquest servei.

 • Contractes procediment negociat sense publicitat, Els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la prèvia publicació d’un anunci de licitació únicament en els següents casos:a) En els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, en els casos en què:1r No s’hagi presentat cap oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de participació adequada en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de retribució, i que s’enviï un informe a la Comissió Europea quan aquesta així ho sol·liciti.Es considerarà que una oferta no és adequada quan no sigui pertinent per al contracte, per resultar manifestament insuficient per a satisfer, sense canvis substancials, les necessitats i els requisits de l’òrgan de contractació especificats en els plecs que regeixen la contractació. Es considerarà que una sol·licitud de participació no és adequada si l’empresari de què es tracti ha de ser o pot ser exclòs en virtut dels motius establerts en la present Llei o no satisfà els criteris de selecció establerts per l’òrgan de contractació.

  2n Quan les obres, els subministraments o els serveis sol puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna de les següents raons: que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol; que no existeixi competència per raons tècniques; o que procedeixi la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  La no existència de competència per raons tècniques i la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial només s’aplicaran quan no existeixi una alternativa o substitut raonable i quan l’absència de competència no sigui conseqüència d’una configuració restrictiva dels requisits i criteris per a adjudicar el contracte.

  3r Quan el contracte hagi estat declarat secret o reservat, o quan la seva execució hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de l’Estat i així s’hagi declarat de conformitat amb el que es preveu en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 19.

  b) En els contractes d’obres, subministraments i serveis, en els casos en què:

  1r Una imperiosa urgència resultant d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació i no imputables a aquest, demandi una ràpida execució del contracte que no pugui aconseguir-se mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 119.

  2n Quan es doni la situació a què es refereix la lletra e) de l’article 167 (ofertes irregulars o inacceptables en els procediments oberts i restringits), sempre que en la negociació s’inclogui a tots els licitadors que, en el procediment antecedent, haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals del procediment de contractació, i sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de licitació ni modificar el sistema de retribució.

  c) En els contractes de subministrament, a més, en els següents casos:

  1r Quan els productes es fabriquin exclusivament per a finalitats de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la producció en sèrie destinada a establir la viabilitat comercial del producte o a recuperar els costos de recerca i desenvolupament.

  2.º Quan es tracti de lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d’ús corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de proveïdor obligués l’òrgan de contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades. La durada de tals contractes, no podrà, per regla general, ser superior a tres anys.

  3r Quan es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de matèries primeres de subministraments que cotitzin en aquests.

  4t Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessament definitivament en les seves activitats comercials, o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

  d) En els contractes de serveis, a més, en el cas que el contracte en qüestió sigui la conseqüència d’un concurs de projectes i, conformement a les normes aplicables hagi d’adjudicar-se al guanyador. En cas que existeixin diversos guanyadors, s’haurà de convidar a tots ells a participar en les negociacions.

  Així mateix, quan es tracti d’un servei concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessament definitivament en les seves activitats comercials, o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

  e) En els contractes d’obres i de serveis, a més, quan les obres o serveis que constitueixin el seu objecte consisteixin en la repetició d’altres similars adjudicats al mateix contractista mitjançant algun dels procediments de licitació regulats en aquesta llei prèvia publicació del corresponent anunci de licitació, sempre que s’ajustin
  a un projecte basi que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per aquests procediments, que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada en l’anunci de licitació del contracte inicial, que l’import de les noves obres o serveis s’hagi tingut en compte en calcular el valor estimat del contracte inicial, i que no hagin transcorregut més de tres anys a partir de la celebració del contracte inicial. En el projecte base s’esmentaran necessàriament el nombre de possibles obres o serveis addicionals, així com les condicions en què seran adjudicats aquests.

Segons el règim de modificació dels contractes del sector públic després de l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible, el nombre de contractes modificats es també una data rellevant.

Altres tipus de contractes de baixa utilització son els de compres centralitzada i els procediments restringits:

Evolució del número de contractes, excloent els menors

 

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?