Cèdules d’habitabilitat

Les competències en matèria d’habitabilitat varen ser transferides al Consell Insular d’Eivissa i Formentera mitjançant la Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat, és a dir que des del principi dels anys 90 són unes competències que té assumides i s’han exercit amb caràcter de pròpies per part del Consell Insular d’Eivissa. D’acord amb el que estableix la Llei de transferències anteriorment esmentada, el marc competencial abasta l’expedició de cèdules d’habitabilitat dels edificis, habitatges o locals no habitatge.

La regulació de la matèria, actualment, està establerta pel Decret 145/1997, de 21 de novembre, mitjançant el qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.

Existeixen tres tipus de cèdules d’habitabilitat:

  1. Cèdula de primera ocupació: és aquella que s’expedeix quan s’han efectuat obres de nova planta o d’ampliació, així com d’altres que afecten la distribució en un percentatge de la superfície útil igual o superior al 60% tot modificant-la, és a dir, reconstruint-la, així com quan es produeix un canvi d’ús.
  2. Cèdula de renovació: se sol·licita quan hom té una cèdula d’habitabilitat caducada i en vol la renovació, i no es dóna cap de les circumstàncies esmentades a l’apartat anterior.
  3. Cèdula de mancança: és la que s’expedeix en cas d’obres finalitzades amb anterioritat a l’1 de març del 1987 i que no tenen les característiques de cèdules esmentades als apartats anteriors.

Les cèdules d’habitabilitat caduquen als 10 anys a comptar des de la seua expedició i està establert que no podran ser contractats els serveis de subministrament d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telèfon si l’edifici, habitatge o local no té cèdula d’habitabilitat en vigor.

L’entrada en vigor del Decret 35/2001, de 9 de març, mitjançant el qual s’estableixen mesures reguladores de l’ús i manteniment dels edificis (pdf), en correlació amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, va representar que per part del Consell Insular d’Eivissa i Formentera s’adoptessin les mesures adients per a garantir el seu compliment pel que fa a les cèdules d’habitabilitat de primera ocupació, mesures que d’una forma sistemàtica s’han aplicat també en col·laboració amb les diferents administracions municipals i els col·legis professionals competents en la matèria.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?