Control de la disciplina urbanística

La regulació d’aquesta matèria conté als Capítols IV i V del Títol VII de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) , la Disposició derogatòria única de la qual va derogar expressament la Llei 10/1990 de disciplina urbanística.

Les competències d’aquest Consell Insular en matèria de disciplina urbanística continuen essent, com a norma general, per a la subrogació en la competència municipal, en el cas de no actuació municipal en matèria de disciplina (art. 17.3 en relació a l’art. 157 de la LOUS). La principal novetat de la LOUS consisteix en què atorga als Consells Insulars competència directa, sense necessitat de previ requeriment a l’ajuntament, per a adoptar la mesura cautelar de suspensió d’obres en sòl rústic.

Així, el Consell Insular podrà adoptar la mesura cautelar de suspensió de les obres en els dos supòsits previstos als apartats 1 i 2 de l’art. 157 de la LOUS: davant la inactivitat municipal, per no haver procedit a l’efectiva suspensió de les actuacions efectuades sense llicència, transcorreguts deu dies des de la formulació pel Consell Insular del requeriment al batle o batlessa per tal que adopti el pertinent acord municipal o, sense necessitat de l’esmentat requeriment i de forma immediata, quan aquestes mateixes actuacions es portin a terme en sòl rústic.

L’apartat 4 del mateix art. 157 regula el supòsit habitual de subrogació del Consell Insular per a l’adopció de les mesures de restabliment de la realitat física en el cas d’actuacions dutes a terme sense llicència: el Consell Insular, transcurregut sense efecte un mes des de la formulació del requeriment a la persona titular de la batlia per a l’adopció del pertinent acord municipal, o constatada la caducitat del procediment municipal ja incoat, adoptarà les mesures necessàries per a la reparació de la realitat física alterada. Tot això sense perjudici de la competència municipal per a la legalització, mitjançant llicència, dels actes i usos, quan procedeixi.

I, pel que fa a la potestat sancionadora del Consell Insular, l’article 164 de la LOUS atorga la competència per a iniciar, instruir i resoldre els procediments, a més de als ajuntaments, a l’òrgan competent del Consell Insular.

Segons l’article 14 de la LOUS, “D’acord amb la legislació aplicable, l’acció per a exigir davant els òrgans administratius i els tribunals de la jurisdicció contenciosa el compliment del disposat en aquesta llei i en els instruments d’ordenació urbanística que es regulen és pública, mitjançant els recursos o les accions que corresponguin.
Si l’exercici de l’acció ve motivat per l’execució d’obres que es considerin il·legals, es pot exercir mentre en duri l’execució i, posteriorment, fins al venciment dels terminis de prescripció que determina aquesta llei, sens perjudici dels supòsits de no prescripció”.

Pel que fa al Consell Insular, en rebre una denúncia per una possible infracció urbanística s’inicia la tramitació d’un expedient de Diligències Prèvies de Disciplina Urbanística, que consisteixen en una sèrie d’actuacions prèvies que es realitzen amb l’objectiu de determinar, amb caràcter preliminar, si concorren les circumstàncies que justifiquin la iniciació del procediment de disciplina urbanística, d’acord amb l’art. 6.2 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprovà el Reglament del procediment a seguir per l’administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?