Desvinculacions de finques

La tramitació d’aquest procediment es regeix d’acord amb la Instrucció aprovada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d’Eivissa (CIOTUPHA) en data 20/06/2005 (BOIB núm. 104, del 12/07/2005 – pdf), sobre el procediment a seguir a propòsit de les desvinculacions a les parcel·les en relació amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat a què es refereix l’article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic (pdf); i el punt tercer (relatiu a l’ampliació de la relació de documentació tècnica que cal presentar per a la tramitació dels expedients de desvinculació) de la Instrucció tècnica d’aclariment aprovada per la CIOTUPHA en data 15/11/2006 (BOIB núm. 166, de 23/11/2006 – pdf), sobre l’autorització o denegació pel Consell Insular d’Eivissa de la desvinculació de les parcel·les en relació amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat quan se superi la superfície mínima exigida.

El procediment, pel que fa al fons, és el següent:

  1. La sol·licitud de desvinculació s’haurà de formular davant l’Ajuntament corresponent, el qual, després de constatar que l’expedient de desvinculació està complet (segons els requisits específics que es deriven dels acords de la CIOTUPHA de data 20 de juny de 2005 i 15 de novembre de 2006) i d’informar la petició, l’haurà de trametre a la CIOTUPHA.
  2. La documentació que s’haurà d’incorporar a l’expedient de desvinculació és la que es deriva d’aqueixos dos acords.
  3. Una vegada que ja es compti amb l’autorització de l’expedient de desvinculació, l’Ajuntament corresponent podrà atorgar la preceptiva llicència de segregació.
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?