Obres i declaracions d’interès general a sòl rústic

Pel que fa a sòl rústic, aquest departament té per funcions emetre l’informe preceptiu d’expedients d’edificació d’habitatges unifamiliars a sòl no urbanitzable enviats pel respectiu ajuntament, així com, si és el cas, la declaració d’interès general de determinades activitats a sòl rústic. Aquesta competència deriva del que disposa la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears (articles 36 i 37). Vegeu més informació sobre aquest tràmit.

La resolució d’aquests expedients correspon a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic d’Eivissa (CIOTUPHA).

Gran part dels expedients del Departament es tramita a través de la CIOTUPHA, mitjançant la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU), en virtut de l’organització derivada del Reglament Orgànic del Consell d’Eivissa.

D’aquesta CIOTUPHA també depèn la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic (PTPHA), adscrita al Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Així mateix, el Consell és el competent per a atorgar les llicències urbanístiques a sòl rústic (ex article 31.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears) quan la parcel·la a la qual es vinculi una activitat pertanyi a més d’un terme municipal.

Vegeu també: Sol·licitud de construcció d’habitatge unifamiliar en sol rústic

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?