Obres, instal·lacions i activitats al litoral

Dins del marc de les competències d’ordenació del territori transferides als consells insulars en virtut de la Llei 2/2001, de 7 de març, s’inclouen les corresponents autoritzacions d’obres, instal·lacions i activitats, així com l’exercici de la funció inspectora i de la potestat sancionadora, en zones de servitud de protecció previstes per la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, a sòls urbans i urbanitzables o categories equivalents.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?