Competències de Territori

Les competències del Departament pel que fa a política territorial són bàsicament de dos tipus:

1.- Urbanisme i habitabilitat
Llei 2/2014, de 25 de març d’ordenació i ús del sòl.
Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.

2.- Ordenació del territori i litoral
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells en matèria d’ordenació del territori (LCOT)

Aquestes competències es vehiculen majoritàriament a través de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) d’Eivissa, que és una Comissió Insular executiva per a l’exercici de competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma. Les Comissions Insulars per a l’exercici de competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma, com a òrgans executius, són regulades als articles 77 a 87 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?