El Ple

El Ple del Consell Insular d’Eivissa és el màxim òrgan col·legiat del govern insular que, sota la presidència, està integrat per tots els consellers i conselleres elegits en cadascun dels processos electorals a les Illes Balears.

Els consellers i conselleres elegits tendran la consideració de membres del Ple. També tenen el dret a assistir a les sessions del Ple, amb veu però sense vot, els consellers executius i les conselleres executives no electes.

Les sessions del Ple poden ser de tres tipus:

  • Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta.
  • Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui la presidència amb tal caràcter.
  • Són sessions extraordinàries urgents les convocades per la presidència quan la urgència de l’assumpte o els assumptes que s’hi hagin de tractar no permeti convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils.

Correspon a la presidència convocar totes les sessions del Ple. La convocatòria de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada. A la convocatòria de les sessions s’acompanyarà l’ordre del dia que haurà de notificar-se als consellers i conselleres.

Trobaràs més informació sobre el funcionament i competències del Ple en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?