Tipus i evolució del nombre d’empleats públics

Tipus d’empleats i empleades públics/ques

El personal funcionari suposa un 47.3% de la plantilla. Pot ser de caràcter permanent (funcionari de carrera) o temporal (funcionari interí). En tots dos casos l’accés es realitza sistemàticament per oposició o concurs-oposició, que garanteix la igualtat d’oportunitats segons els criteris objectius de mèrit i capacitat. Dins del personal funcionari, existeixen algunes especialitats per a determinats grups d’empleats públics. El personal funcionari, en qualsevol de les seues modalitats, es regeix pel Dret Administratiu.

Pacte de Funcionaris del Consell Insular d’Eivissa.

El personal laboral ha signat un contracte de treball amb l’Administració. Pot ser personal laboral permanent (amb contracte indefinit) o personal laboral temporal (amb contracte temporal per obra o servei). La plantilla de personal laboral, que es regeix pel Dret Laboral, és el 52.7% del conjunt d’empleats públics del Consell Insular d’Eivissa.

Conveni Personal Laboral del Consell Insular d’Eivissa

Accedix des d’aquí a la plantilla 2016.

Evolució del número d’empleats públics els darrers anys

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?