Comissió Insular d’Activitats

Aquest òrgan ve regulat als articles 82 i 83 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010). La Comissió Insular d’Activitats exercirà les competències atribuïdes al Consell Insular d’Eivissa pels apartats 7 i 11 de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, sempre que les citades competències no estiguin atribuïdes, o s’atribueixin, a un altre òrgan del Consell Insular d’Eivissa.

 • 1. Qui exerceixi la Presidència del Consell és el president o presidenta de la Comissió; això no obstant, aquest càrrec pot ser exercit per un conseller o consellera designat per la Presidència.
 • 2. D’entre els membres de la Comissió serà designat per la Presidència del Consell la persona titular de la Vicepresidència o les vicepresidències de la Comissió.
 • 3. Seran vocals de la Comissió:
  • a) Dos consellers, titulars i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la Presidència del Consell.
  • b) Dos tècnics o dues tècniques del Consell Insular d’Eivissa a designar per la Presidència del Consell.
  • c) Dos tècnics o dues tècniques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • d) Un representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials.
  • e) Un representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials.
 • 4. Assistiran a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot, un representant de cada un dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa i també un/a secretari/ària, nomenat/ada per la Presidència, d’entre els lletrats del Consell Insular.
 • 5. El president o la presidenta de la Comissió podrà convidar-hi amb veu i sense vot les persones que cregui convenients.
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?