Comissió Insular de Protecció de Menors

Aquest òrgan ve regulat als articles 84 a 88 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010). La Comissió exerceix les competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors atribuïdes per l’apartat 8 de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia al Consell Insular, sempre que les citades competències no estiguin atribuïdes, o s’atribueixin, a un altre òrgan del Consell Insular d’Eivissa.

Són membres de la Comissió Insular de Protecció de Menors (article 85 del Reglament):

  • a). President/a: El/La del Consell Insular o conseller/a en qui delegui.
  • b) El conseller/La consellera que tengui adscrits al seu departament els assumptes socials, que realitzarà les funcions de vicepresident/a.
  • c) Un membre de cadascun dels grups polítics constituïts en el Consell Insular d’Eivissa.
  • d) El secretari/La secretària, amb veu i sense vot, que designi el president o presidenta d’entre els lletrats del Consell Insular
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?