Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA)

Aquest òrgan ve regulat als articles 78 a 81 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010). Suposa, grosso modo, la refosa en una sola Comissió, de la inicial Comissió Insular d’Urbanisme d’Eivissa i Formentera (creada l’any 1991) i de la Comissió Insular de Patrimoni Històric (creada l’any 1995).

D’acord amb l’article 78.1 del Reglament, la CIOTUPHA exerceix amb caràcter general les competències assumides pel Consell d’Eivissa en virtut de les Lleis autonòmiques 9/1990, de 20 de juny, 6/1994, de 13 de desembre i 2/2001, de 7 de març, en matèria d’urbanisme, patrimoni històric i ordenació del territori, respectivament, sempre que les citades competències no estiguin atribuïdes, o s’atribueixin, a un altre òrgan del Consell Insular. La resolució d’expedients d’edificació d’habitatges unifamiliars a sòl no urbanitzable enviats pel respectiu ajuntament, així com, si és el cas, la declaració d’interès general de determinades activitats a sòl rústic correspon a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic d’Eivissa (CIOTUPHA).

En matèria de patrimoni històric, les funcions de la Comissió són les següents (art. 78.2 del reglament):

 • Informar i elevar al Ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seua resolució, els plans especials de protecció d’un conjunt històric, lloc històric o zona arqueològica.
 • Incoar els expedients de declaracions de béns d’interès cultural i béns catalogats.
 • Examinar i, si fos el cas, aprovar o denegar els projectes d’obres en zones i/o edificis protegits.
 • Autoritzar els projectes d’excavació, d’exploració o de qualsevol altra investigació presentats al Consell Insular.
 • Vigilar, controlar i conservar els elements arqueològics i etnològics a fi d’evitar-hi intervencions clandestines.
 • Redactar la memòria anual sobre la gestió de patrimoni històric, la qual haurà d’incloure els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits.

D’acord amb l’article 78.3 del Reglament, correspondrà igualment a la CIOTUPHA emetre informes sobre qualsevol qüestió que, relacionada amb les matèries de la seva competència, sigui sotmesa segons el seu parer per qualsevol òrgan del Consell amb atribucions resolutòries en l’àmbit de l’ordenació del territori, l’urbanisme i el patrimoni historicoartístic, la qual cosa és correcta -i plausible- per l’especialització tècnica de la Comissió que comentam (i, sobretot, de les seves Ponències Tècniques) en totes aqueixes matèries.

Composició i nomenament dels membres de la CIOTUPHA (article 79):

 • 1. Qui exerceixi la Presidència del Consell és el president/la presidenta de la Comissió, això no obstant aquest càrrec pot ser exercit per un conseller o consellera designat per la Presidència.
 • 2. D’entre els membres de la Comissió serà designada per la Presidència del Consell la persona titular de la Vicepresidència o les vicepresidències de la Comissió.
 • 3. Seran vocals de la Comissió:
  • a) Un representant, titular i suplent de cada un dels grups polítics del Consell Insular d’Eivissa, l’adscripció dels quals es farà mitjançant escrit del conseller portaveu del grup dirigit a la Presidència del Consell.
  • b) Dos consellers, titulars i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la Presidència del Consell.
  • c) Dos representants del Consell Insular d’Eivissa designats per la Presidència, entre persones d’acreditada competència i experiència professional en matèria d’urbanisme i de patrimoni historicoartístic.
  • d) Un representant dels municipis de l’illa d’Eivissa designat pel president o presidenta del Consell Insular, després de consultar-ho prèviament amb els distints alcaldes de les illes.
  • e) Un/a secretari/ària nomenat/ada per la Presidència, d’entre els lletrats del Consell Insular, amb veu i sense vot.
 • 4. El president de la Comissió podrà convidar-hi amb veu i sense vot les persones que cregui convenients.

Gran part dels expedients del Departament de Territori i Mobilitat es tramita a través de la CIOTUPHA mitjançant la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU), en virtut de l’organització derivada del Reglament Orgànic del Consell d’Eivissa.

D’aquesta CIOTUPHA també depèn la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic (PTPHA), adscrita al Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?