Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic

Aquest òrgan està regulat a l’article 81 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010). La Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic (PTPHA) és l’òrgan consultiu encarregat d’elaborar les propostes dels expedients que hagin de sotmetre’s a la Comissió en matèria de patrimoni historicoartístic, i té també la funció d’elaborar els informes que sol·liciti la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) sobre temes de la seua competència. Els informes i les propostes de la Ponència Tècnica són previs i preceptius, excepte en els casos d’urgència apreciats per la Comissió amb el vot favorable de la majoria dels presents.

Són membres de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic:

a) Un/a director/a de la Ponència Tècnica nomenat/ada per la Presidència del Consell Insular.
b) Un/a vicedirector/a, que serà nomenat/ada per la Presidència del Consell Insular d’entre els altres membres de la Ponència.
c) Un representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes.
d) Un representant del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Eivissa i Formentera.
e) El director del Museu Arqueològic d’Eivissa.
f) Un representant de les entitats de caràcter cultural d’Eivissa.
g) Una persona de reconegut prestigi nomenat per la Presidència del Consell Insular.
h) Un/a secretari/ària, nomenat/ada per la Presidència, d’entre els lletrats del Consell Insular, amb veu i sense vot.
i) Així mateix, podran assistir-hi com a convidades, amb veu i sense vot, les persones que es cregui convenients.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?