Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Aquest òrgan està regulat a l’article 80 del Reglament orgànic del Consell (BOIB núm 136, de 18 de setembre de 2010). La Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU) és l’òrgan consultiu encarregat d’elaborar les propostes dels expedients que hagin de sotmetre’s a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, i té també la funció d’elaborar els informes que sol·liciti la Comissió sobre temes de la seua competència. Els informes i les propostes de la Ponència Tècnica són previs i preceptius, llevat dels casos d’urgència apreciats per la Comissió amb el vot favorable de la majoria dels presents.

Són membres de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme:

a) Un/a director/a de la Ponència Tècnica nomenat/ada per la Presidència del Consell Insular.
b) Un/a vicedirector/a, que serà nomenat/ada per la Presidència del Consell Insular d’entre els altres membres de la Ponència.
c) Un representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes.
d) Un representant del Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
e) Un representant del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Eivissa i Formentera.
f) Dos tècnics o tècniques del Consell Insular adscrits al departament, nomenats per la Presidència del Consell.
g) Un representant de les entitats per a la conservació de la naturalesa declarades d’utilitat pública d’Eivissa i Formentera.
h) Un/a secretari/ària nomenat/ada per la Presidència del Consell Insular, d’entre els lletrats o lletrades de la Institució, amb veu però sense vot.
i) Així mateix, podran assistir-hi com a convidades, amb veu i sense vot, les persones que es cregui convenients.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?