Reglament d’Organització Interna

Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa [Part 1] [Part 2] [Part 3]. Podeu descarregar-lo en pdf: BOIB num. 136, de 18/09/2010.

índex

PREÀMBUL

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. OBJECTE I RANG JERÀRQUIC

Capítol II. TERRITORI I SÍMBOLS

TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU

Capítol I. DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

Capítol II. DE L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Capítol III. PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES

Capítol IV. FINAL DEL MANDAT

TÍTOL TERCER. DE L’ESTATUT DELS CONSELLERS I DE LES CONSELLERES

Capítol I. DELS DRETS DELS CONSELLERS I DE LES CONSELLERES

– Secció primera. Drets de caràcter polític

– Secció segona. Drets de caràcter econòmic

– Secció tercera. Drets de caràcter sociolaboral

– Secció quarta. Drets de caràcter honorífic

Capítol II. DELS DEURES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

– Secció primera. Deures previs a la presa de possessió

– Secció segona. Deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec

TÍTOL QUART. DE L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Capítol I. DELS ÒRGANS DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

– Secció primera. De la Presidència

– Secció segona. De la Vicepresidència o vicepresidències

– Secció tercera. Del Ple

– Secció quarta. De la Comissió de Govern

– Secció cinquena. Del Consell Executiu

– Secció sisena. Òrgans de col·laboració amb el Consell Executiu

– Secció setena. Dels departaments

– Secció vuitena. Òrgans directius

– Secció novena. De les comissions insulars per a l’exercici de lescompetències atribuïdes per la Comunitat Autònoma

– Secció desena. Dels grups polítics

– Secció onzena. Dels òrgans complementaris

Capítol II. DEL CONTROL I LA FISCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS INSULARS

TÍTOL CINQUÈ. DEL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL

Capítol I. FUNCIONAMENT DEL PLE

– Secció primera. Dels requisits de celebració de les sessions

– Secció segona. Dels debats

– Secció tercera. De les votacions

– Secció quarta. De les actes

Capítol II. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Capítol III. FUNCIONAMENT DEL CONSELL EXECUTIU

Capítol IV. FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

TÍTOL SISÈ. DE LES DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DELS ÒRGANS INSULARS I AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol II. DE LA PUBLICITAT I CONSTÀNCIA DELS ACTES I ELS ACORDS DELS ÒRGANS INSULARS

Capítol III. DEL RÈGIM DE RECURSOS

TÍTOL SETÈ. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANES

TÍTOL VUITÈ. LA FUNCIÓ NORMATIVA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Capítol I. PRINCIPIS GENERALS

Capítol II. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

 

 

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?