Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està constituïda pel president o presidenta, els vicepresidents o les vicepresidentes i els portaveus de cadascun dels grups polí- tics amb representació en el Consell Insular d’Eivissa.

Actuarà com a secretari o secretària de la Junta de Portaveus el/la que ho sigui del Consell, i li correspondrà aixecar acta succinta en la qual només constarà allò que s’aprovi o la circumstància d’haver estat oïda.

La Presidència convoca la Junta de Portaveus, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, a iniciativa pròpia, a petició de dos grups polítics, o a sol·licitud d’un terç dels consellers o conselleres.

Són atribucions de la Junta de Portaveus:

a) Debatre i fer propostes sobre qualsevol assumpte relatiu al desenvolupament de sessions plenàries, en particular, i procedimentals, en general.

b) La proposta al Ple de mocions quan siguin formalitzades per la totalitat dels seus membres.

c) Establir la regulació i l’ordre dels debats especials que corresponguin.

d) Veure les mocions que els diferents grups o consellers o conselleres presentin al Ple i decidir sobre la seua inclusió o no en l’ordre del dia.

e) Autoritzar genèricament les entitats i les associacions perquè puguin intervenir, amb veu, en el Ple quan es tracti d’assumptes del seu objecte social, de conformitat amb les regles establertes en aquest Reglament.

Trobaràs més informació sobre el funcionament i competències de la Junta de Portaveus en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?