Llicencies i termes d’ús

CONDICIONS GENERALS
Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen la reutilització de la informació del sector públic del Consell Insular d’Eivissa que es regirà, amb caràcter general, per la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. L’accés als conjunts de dades que el Consell Insular d’Eivissa publica en aquest lloc web suposa l’acceptació dels presents Termes d’Ús, l’objecte del qual és la protecció i promoció del compromís que el Consell Insular d’Eivissa té amb la reutilització d’informació del sector públic.

S’entén per:

 • Reutilització: l’ús de documents que obren en poder de l’Administració General del Consell Insular d’Eivissa per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.
 • Document: tota informació qualssevol que sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d’expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada.
 • Agent reutilizador: tota persona física o jurídica que reutilitzi informació del sector públic amb finalitats comercials o no comercials.

LLICÈNCIA PER ALS CONJUNTS DE DADES
Tots els conjunts de dades que ofereix el Consell Insular d’Eivissa, si no s’indica el contrari, es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons-Reconeixement (CC-by 4.0), i permet:

 • Copiar, distribuir i divulgar públicament.
 • Servir com a base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi.
 • Utilitzar amb finalitats comercials o no comercials.
 • Modificar, transformar i adaptar, fent-se públics aquests canvis.

Així mateix, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

 • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que se citi la font.
 • Que s’esmenti la data de l’última actualització.

L’acceptació dels Termes d’ús no suposa la concessió dels drets d’autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

El Consell Insular d’Eivissa es reserva el dret de publicar conjunts de dades per l’ús de les quals sigui necessari satisfer el pagament de contraprestacions econòmiques. La quantia d’aquestes contraprestacions tindrà com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades, no podent, en cap cas, ser superior a aquests costos.

RECONEIXEMENT
La utilització, reproducció, modificació o distribució dels conjunts de dades suposa, sota els termes de la llicència Creative Commons – Reconeixement (CC-by 4.0), l’obligació de reconèixer l’autoria i citar al Consell Insular d’Eivissa com la font dels conjunts de dades de la forma següent:

Font de les dades: Consell Insular d’Eivissa

Si s’inclou aquesta cita en format HTML, pot utilitzar el marcat següent, o similar:

<p>
Font de les dades:
<a href="http://transparencia.conselldeivissa.info" title="Transparencia Consell Insular d'Eivissa"> Consell Insular d'Eivissa
</a>.
</p>

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Tant el Consell Insular d’Eivissa com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de forma directa o indirecta, inclosos aquells que impliquin perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l’ús dels conjunts de dades. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc.

El Consell Insular d’Eivissa no ofereix cap tipus de garantia respecte als conjunts de dades publicades, per la qual cosa no pot assegurar, malgrat els esforços per gestionar de forma adequada els conjunts de dades, la seva integritat, actualització, precisió o accés continu a dites conjuntes de dades.

El Consell Insular d’Eivissa podrà, a qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquests Termes d’ús.

RESPONSABILITAT DE L’AGENT REUTILIZADOR
L’usuari o agent de la reutilització dels conjunts de dades es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti a l’ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

El Consell Insular d’Eivissa podrà, per compte propi, cancel·lar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís, a qualsevol que el Consell Insular d’Eivissa, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint els presents Termes d’Ús, la legalitat vigent o utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient. En el cas de cancel·lació o suspensió, la persona o entitat no tornarà a ser autoritzat a utilitzar o reproduir els conjunts de dades i, a més, el Consell Insular d’Eivissa podrà utilitzar qualsevol mitjà al seu abast perquè es faci efectiva la seva decisió.

Aquesta cancel·lació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecto de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra forma, estiguin complint aquests Termes d’ús.

No es podrà, de forma pública, indicar, insinuar o suggerir que el Consell Insular d’Eivissa, o qualsevol dels seus organismes, entitats, empreses o agents, participa, patrocina o recolza l’ús o reproducció específica que una persona o entitat realitzi sobre els conjunts de dades, havent-se de la mateixa abstenir-se de la utilització de qualssevol denominacions escrites, gràfiques, visuals o auditives o de qualsevol altra naturalesa que puguin suggerir confusió en l’usuari final de la participació o suport pel Consell Insular d’Eivissa, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l’activitat del utilizador de la informació o del conjunt de dades.

APLICACIONS I ENLLAÇOS EXTERNS
El portal pot facilitar enllaços a pàgines externes sobre les quals no es té cap control, i respecte de les quals el Consell Insular d’Eivissa declina tota responsabilitat, devent l’usuari d’aquest lloc web, en tot cas, atenir-se a les condicions d’ús específiques d’aquests enllaços.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El Consell Insular d’Eivissa protegeix les dades personals segons l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Administració del Consell Insular d’Eivissa.

A tal fi, s’han adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, actualitzant-les en funció dels avanços tecnològics. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a l’entorn d’Internet no són inexpugnables.

creative commonsEl Portal de Transparència del Consell Insular d’Eivissa es distribueix sota una Llicència Creative Commons Atribució 4.0 Internacional.
Basada en una obra en transparencia.conselldeivissa.info

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?