Modificació dels articles 34, 63.3, 126.2.d i 158.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa

Seguidament es fa públic que el Ple del Consell Insular d’Eivissa, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2015, ha adoptat per unanimitat l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels articles 34, 63.3, 126.2.d i 158.2 del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -ROCI- (BOIB núm. 136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010).

Aquesta modificació del ROCI se sotmet a informació pública i audiència als interessats, perquè en el període de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2016), puguin presentar reclamacions i suggeriments, tot d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 102.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Aquest expedient es pot consultar, als efectes oportuns, a les dependències de la Secretaria General del Consell Insular d’Eivissa (a la cinquena planta, avinguda d’Espanya 49, Eivissa).

En el supòsit que no es presentin al·legacions, observacions, reclamacions o suggeriments durant l’esmentat termini, l’acord inicialment aprovat s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.

Així mateix, juntament amb aquest anunci s’exposa còpia del dit acord d’aprovació inicial, i s’informa que es pot consultar també a la web del Consell Insular d’Eivissa (http://www.conselldeivissa.es) i al Portal de Transparència (http://transparencia.conselldeivissa.info).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?