Òrgans consultius i de coordinació

El Ple del Consell Insular pot disposar, com a part integrant de l’organització insular, la creació d’òrgans col·legiats de caràcter no decisori que, al marge i sense perjudici de les atribucions d’estudi i emissió d’informes que corresponen a la Comissió de Govern, a les comissions informatives i a les comissions insulars previstes en aquest Reglament. Aquest òrgans tindran com a principal objecte la investigació, l’estudi i la deliberació sobre qüestions o temes concrets vinculats als diferents àmbits materials integrats dins del cercle de les competències o els interessos del Consell Insular.

La creació, la modificació o l’extinció d’aquests òrgans es realitzarà mitjançant acord de Ple, i s’hi precisarà la composició, el règim de funcionament i l’abast i el contingut de les seues funcions i atribucions.

El nomenament i la destitució dels diferents membres correspon a la Presidència del Consell Insular.

Trobaràs més informació sobre el funcionament i competències dels diferents òrgans en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?