Registre d’interessos i activitats dels alts càrrecs

Declaració d’activitats dels alts càrrecs del Consell Insular d’Eivissa

Estan obligats a declarar totes les activitats que exerceixen per a si mateixos o mitjançant substitució o apoderament, davant el Registre d’interessos i d’activitats, els titulars dels càrrecs i llocs de treball següents:

• El president, el vicepresident, si n’hi ha, i els consellers.
• Els directors i directores insulars i els secretaris generals.
• L’interventor general i el tresorer del Consell Insular d’Eivissa.
• El personal eventual que ocupi llocs de treball considerats de confiança o d’assessorament especial del president, vicepresident, si n’hi ha, o dels consellers del Govern.
• Els presidents, directors i/o assimilats, qualsevol en sigui la seva denominació, de les entitats autònomes del Consell Insular d’Eivissa.
• Els presidents, directors, gerents i/o assimilats de les empreses públiques, societats, entitats i fundacions en les quals el Consell Insular d’Eivissa sigui titular de, com a mínim, més del cinquanta per cent del capital social o hi participi, com a mínim, amb més del cinquanta per cent del patrimoni d’aquestes, quan els càrrecs esmentats siguin retribuïts.

En aquest Portal trobaràs la declaració d’activitats i interessos en la categoría Salari, renda i patrimoni

Registre d’interessos i d’activitats

El Registre d’interessos i d’activitats té per objecte procurar la constància deguda, mitjançant la inscripció del contingut de les declaracions que estan obligats a realitzar els titulars dels càrrecs i dels llocs de treball al.ludits.

Publicitat del Registre d’Interessos i Activitats i accés a les dades d’aquest

El Registre d’Interessos i Activitats té caràcter públic i aquesta publicitat s’ha de fer efectiva amb respecte total a la normativa següent:

• Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la seva normativa de desplegament
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 37).
• Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 38) i la seva normativa de desplegament.
• Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Procediment d’accés al Registre d’Interessos i Activitats

Identificació: les persones que, havent-se identificat prèviament, acreditin un interès directe i legítim, poden accedir al Registre d’Interessos i Activitats sol·licitant una nota del Registre en la qual, llevat de l’impediment legal o reglamentari, consti el contingut sol·licitat, adverat amb la signatura del titular de l’òrgan encarregat del Registre d’Interessos i Activitats.

Sol·licitud: les sol·licituds s’han d’adreçar a l’òrgan encarregat de la gestió i el control del Registre acompanyades de la documentació que identifiqui la persona sol·licitant. Així mateix, les sol·licituds han de complir els requisits establerts en l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han de consignar la denominació del càrrec o del lloc de feina de què es tracti i també la identitat del seu titular.

No s’admetran les sol·licituds genèriques ni les que no reflecteixin la denominació i el titular del càrrec o del lloc de feina clarament identificats.

Nota de registre: la nota de registre s’ha de remetre a la persona interessada abans del termini de vint dies des que la sol·licitud hagi entrat en el registre de l’òrgan encarregat de la gestió del Registre i, si és possible, pel mitjà que aquella hagi sol·licitat, sempre que pugui quedar constància que l’ha rebuda.

Òrgan responsable del Registre d’Interessos i Activitats

El Registre d’Interessos i Activitats depèn, en l’actualitat, de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

D’acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, quan es constitueixi l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears, aquesta estarà al càrrec de la gestió del Registre d’Interessos i Activitats i del Registre de Patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Informació sobre la normativa aplicable

Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 150, de 5 de desembre de 1996), modificada per les lleis següents: Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives (BOCAIB núm. 161, de 30 de desembre de 1997); Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000); i Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril de 2011).

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril de 2011)

Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 16 de desembre de 1999), modificat pel Decret 126/2005, de 16 de desembre (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?