Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -Part3

TÍTOL CINQUÈ. DEL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL

Capítol I. FUNCIONAMENT DEL PLE

– Secció primera. Dels requisits de celebració de les sessions

– Secció segona. Dels debats

– Secció tercera. De les votacions

– Secció quarta. De les actes

Capítol II. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Capítol III. FUNCIONAMENT DEL CONSELL EXECUTIU

Capítol IV. FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

TÍTOL SISÈ. DE LES DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DELS ÒRGANS INSULARS I AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol II. DE LA PUBLICITAT I CONSTÀNCIA DELS ACTES I ELS ACORDS DELS ÒRGANS INSULARS

Capítol III. DEL RÈGIM DE RECURSOS

TÍTOL SETÈ. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANES

TÍTOL VUITÈ. LA FUNCIÓ NORMATIVA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Capítol I. PRINCIPIS GENERALS

Capítol II. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 

TÍTOL CINQUÈ. DEL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL

Capítol I. FUNCIONAMENT DEL PLE

Secció primera. Dels requisits de celebració de les sessions

Article 104. Classes de sessions

Les sessions del Ple poden ser de tres tipus:

a) Ordinàries

b) Extraordinàries

c) Extraordinàries de caràcter urgent

1. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. La dita periodicitat serà fixada pel Ple de l’entitat en la sessió extraordinària a la qual es refereix l’article 17.1 d’aquest Reglament.

2. Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui la Presidència amb tal caràcter per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del nombre legal de membres del Ple. Aquesta sol·licitud haurà de fer-se per escrit, que tengui entrada en el Registre General, en la qual es raona l’assumpte o els assumptes que la motivin, firmada personalment per tots els membres que la subscriguin. Un mateix conseller o consellera no podrà sol·licitar anualment la celebració de més de tres sessions d’aquest tipus.

3. Les sessions extraordinàries també podran convocar-se als sols efectes d’exigir la compareixença d’un membre corporatiu amb la finalitat d’explicar la seua actuació respecte d’assumptes concrets de la seua competència.

4. La celebració de sessió extraordinària a instància de membres del Ple no podrà demorar-se més de quinze dies hàbils comptadors des del dia que hagi estat sol·licitada i no es pot incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari ni d’un altre d’extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si la Presidència no convocàs el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de consellers indicat en el termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de finalització de l’esmentat termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel secretari del Consell a tots els seus membres el dia següent de la finalització de l’anterior termini esmentat. En absència de la Presidència o de qui legalment hagi de substituir-la, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que hi assisteixi el quòrum requerit. En aquest cas serà presidit pel membre del Ple de major edat entre els presents.

5. Són sessions extraordinàries urgents les convocades per la Presidència quan la urgència de l’assumpte o els assumptes que s’hi hagin de tractar no permeti convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

En aquest cas haurà d’incloure-s’hi, com a primer punt de l’ordre del dia, el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta urgència no resulta estimada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.

Article 105. Convocatòries

1. Correspon a la Presidència convocar totes les sessions del Ple. La convocatòria de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada.

2. A la convocatòria de les sessions s’acompanyarà l’ordre del dia comprensiu dels assumptes tractats, amb les propostes d’acord corresponents i els esborranys d’actes de sessions anteriors que hagin d’aprovar-se a la sessió.

3. La convocatòria, l’ordre del dia i els esborranys d’actes hauran de notificar-se als consellers i conselleres en la forma prevista en aquest Reglament.

4. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, llevat del cas de les sessions extraordinàries i urgents.

Article 106. Ordre del dia

1. A l’ordre del dia només es podran incloure els assumptes que hagin estat prèviament objecte de dictamen o informe o sotmesos a la comissió informativa que correspongui.

2. La Presidència, per raons d’urgència degudament motivades, podrà incloure a l’ordre del dia, a iniciativa pròpia, assumptes que no hagin estat prèviament objecte d’informe per la respectiva comissió informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui, per majoria simple, la seua inclusió a l’ordre del dia.

3. Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la convocatòria, i també els que s’adoptin en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració d’urgència, amb el vot favorable de la majoria prevista en l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Article 107. Documentació

Tota la documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que hagi de servir de base al debat, i en el seu cas de la votació, haurà d’estar a disposició dels consellers i conselleres des del mateix dia de la convocatòria a la Secretaria.

Qualsevol conseller/a podrà examinar-la i fins i tot obtenir còpies de documents concrets que la integrin, però els originals no podran sortir del lloc on es trobin.

Article 108. Lloc de celebració

El Ple celebrarà les sessions a la seu del Consell, sense perjudici que mitjançant la corresponent convocatòria o mitjançant resolució de Presidència, dictada prèviament i notificada a tots els consellers, s’habiliti un altre edifici o local amb aquest objecte.

Article 109. Durada de les sessions

1. Tota sessió, sigui ordinària o extraordinària, haurà de respectar el principi d’unitat d’acte i es procurarà que acabi el mateix dia del seu començament. Si aquest  finalitzàs sense que s’haguessin debatut i resolt tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, la Presidència podrà aixecar la sessió. En aquest cas els assumptes no debatuts s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la següent sessió.

2. Durant el transcurs de la sessió, la Presidència podrà acordar interrupcions al seu prudent arbitri, per permetre les deliberacions dels grups per separat sobre la qüestió debatuda, o per descans en els debats.

Article 110. Col·locació a la Sala de Sessions

Els membres del Ple s’asseuran a la sala de sessions amb el seu grup. L’ordre de col·locació dels grups, la determinarà la Presidència una vegada escoltats els portaveus i tendrà preferència el grup format pels membres de la llista que hagi obtengut major nombre de vots. En qualsevol cas, la col·locació dels membres corporatius tendirà a facilitar l’emissió i el recompte dels vots.

Article 111. Quòrum

1. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix l’assistència d’un terç del nombre legal de membres del Ple. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas es requereix l’assistència del president o presidenta i del secretari o secretària del Consell o dels seus substituts legals.

2. Si en primera convocatòria no hi hagués el quòrum necessari segons el que disposa el número anterior, s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després. Si tampoc no s’aconseguís el quòrum necessari, la Presidència deixarà sense efecte la convocatòria i posposarà l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia per a la primera sessió que se celebri amb posterioritat, sigui ordinària o extraordinària.

Secció segona. Dels debats

Article 112. Ordre dels debats

1. Les sessions començaran preguntant el president o la presidenta si algun membre del Ple ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior, que s’haurà distribuït amb la convocatòria. Si no hi hagués observacions es considerarà aprovada. Si n’hi hagués es debatran i es decidiran les rectificacions que siguin procedents.

En cap cas no es podrà modificar el fons dels acords adoptats i només podran esmenar-se els errors materials o de fet. En ressenyar, a cada acta, la lectura i l’aprovació de l’anterior s’hi consignaran les observacions i les rectificacions practicades.

2. Tots els assumptes es debatran i votaran per l’ordre en què estiguin a l’ordre del dia. No obstant això, la Presidència pot alterar l’ordre dels temes.

3. En les sessions ordinàries, conclòs l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar a la part dedicada al control dels òrgans de Govern del Consell i al torn de precs i preguntes, el president o presidenta preguntarà si algun grup polític vol sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, algun assumpte no comprès a l’ordre del dia que acompanyava la convocatòria i que no tengui cabuda en el punt de precs i preguntes.

Si així fos, el portaveu del grup proposant justificarà la urgència de la moció i el Ple votarà, tot seguit, sobre l’esmentada urgència. Si hi votàs a favor la majoria absoluta dels membres del Ple, es passarà a debatre i a votar el fons de la moció.

4. En les sessions ordinàries, la part dedicada al control dels òrgans de Govern del Consell haurà de presentar substantivitat pròpia i diferenciadora de la part resolutiva, havent-se de garantir de forma efectiva la participació de tots els grups polítics.

Article 113. Retirada d’expedients

Qualsevol conseller o consellera pot demanar, durant el debat, la retirada d’algun expedient inclòs a l’ordre del dia, a l’efecte que s’hi incorporin documents o informes, i també que l’expedient quedi sobre la taula i que se’n posposi la discussió per a la següent sessió. En ambdós casos, la petició serà votada, una vegada acabat el debat i abans de votar sobre el fons de l’assumpte. Si la majoria simple votàs a favor de la petició, no es votarà la proposta d’acord.

Quan aquesta petició no fos atesa, el secretari o secretària ho farà constar expressament a l’acta.

Article 114. Ordre en els assumptes

La consideració de cada punt inclòs en l’ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra o en extracte, pel secretari o secretària, del dictamen formulat per la comissió informativa corresponent, o si es tracta d’un assumpte urgent, no dictaminat per aquesta comissió, de la proposició que se sotmet al Ple. A sol·licitud de qualsevol grup hauran de llegir-se íntegrament aquelles parts de l’expedient o de l’informe o dictamen de la Comissió que es consideri convenient per a la seua millor comprensió.

Si ningú no sol·licitàs la paraula després de la lectura, l’assumpte se sotmetrà directament a votació.

Article 115. Intervencions

1. Si es promou debat, el president o la presidenta ordenarà les intervencions de conformitat amb les següents regles:

a) Només es podrà fer ús de la paraula amb l’autorització prèvia de la Presidència.

b) El debat s’iniciarà amb una exposició i justificació de la proposta, a càrrec d’algun membre de la comissió informativa que l’hagués dictaminat o, en altres casos, d’algun dels consellers que subscriguin la proposició o la moció, en nom propi o del col·lectiu o òrgan insular que la proposi. Seguidament, els diversos grups, mitjançant els seus portaveus i els consellers que hagin presentat vots particulars i esmenes, llevat de qui és membre proposant, consumiran un primer torn. L’ordre d’intervenció serà l’invers a la importància numèrica, començant sempre el grup mixt i tancarà el debat el proposant.

c) La Presidència tendrà esment que les intervencions de tots els grups tenguin una durada igual. El temps de què disposa el Grup Mixt podrà ser repartit entre els seus membres, per acord seu. El portaveu de cada grup podrà cedir en substitució seua, la paraula a un altre membre del seu grup, basant-se en el seu major coneixement sobre els assumptes a debatre.

d) Si ho sol·licitàs algun grup, es farà a un segon torn, finalitzat el qual la Presidència pot donar per acabada la discussió, que es tancarà amb una intervenció del ponent en la qual breument ratificarà o modificarà la seua proposta. e) Qui se senti al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar a la Presidència

que se li concedeixi un torn per al·lusions, que serà breu i concís.

f) Amb caràcter excepcional i segons el parer de la Presidència, es podran permetre més torns d’intervencions.

g) Llevat dels casos que ho requereixin, les intervencions del primer torn no superaran els deu minuts i les altres intervencions no podran excedir de cinc minuts.

h) Ningú no podrà ser interromput quan parli, llevat de per part del president o presidenta per cridar a l’ordre o a la qüestió debatuda.

2. Els consellers o conselleres podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per plantejar una qüestió d’ordre, invocant a tal efecte la norma l’aplicació de la qual es reclama. La Presidència resoldrà el que sigui procedent, sense que per aquest motiu es pugui promoure cap debat.

3. El funcionariat responsable de la Secretaria i de la Intervenció podran intervenir quan siguin requerits pel president o presidenta per raons d’assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan el mencionat funcionariat entengui que en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre la legalitat de la qual pugui dubtar-se o quan el punt debatut pugui tenir repercussions pressupostàries podran sol·licitar al president o presidenta l’ús de la paraula per assessorar.

Article 116. Cridades a l’ordre

1. El president o presidenta pot cridar a l’ordre qualsevol conseller/a que:

a) Profereixi paraules o conceptes ofensius a la dignitat de la institució o dels seus membres, de les institucions públiques o de qualsevol altra persona o entitat.

b) Produeixi interrupcions o, de qualsevol altra forma, alteri l’ordre de les sessions.

c) Pretengui fer ús de la paraula sense que se li hagi concedit o una vegada que aquesta li hagi estat retirada.

2. Després de tres cridades a l’ordre a la mateixa sessió, amb advertiment en la segona de les conseqüències d’una tercera cridada, el president o presidenta podrà ordenar-li que abandoni el local en el qual s’està celebrant la reunió i adoptar les mesures que consideri oportunes per fer-ne efectiva l’expulsió.

Article 117. Abstencions

En els supòsits en els quals, conforme al que estableix l’article 76 de la Llei 7/1985, algun membre del Consell hagi d’abstenir-se de participar en la deliberació i la votació, haurà d’abandonar la sala mentre es discuteix i vota l’assumpte, llevat de quan es tracti de debatre la seua actuació com a membre corporatiu, cas en què tendrà dret a romandre a la sala i a defensar-se.

Secció tercera. De les votacions

Article 118. Votació

1. Finalitzat el debat d’un assumpte, es votarà.

2. En primer lloc es votaran les esmenes i els vots particulars que siguin presentats per qualsevol dels grups al dictamen que hagi formulat la comissió informativa corresponent.

3. Finalitzada la votació, en el seu cas, de les esmenes i els vots particulars als quals es refereix l’apartat anterior, i abans de començar la votació, el president o la presidenta plantejarà clarament i de manera concisa els termes en què ha de quedar definitivament redactat l’acord i la forma d’emetre el vot.

4. Una vegada iniciada la votació no es podrà interrompre per cap motiu, durant el desenvolupament de la votació el president o presidenta no concedirà l’ús de la paraula i cap membre corporatiu no podrà entrar a la sala o abandonar-la.

5. Immediatament després de concloure la votació, el secretari o secretària computarà els sufragis emesos i anunciarà en veu alta el seu resultat, a la vista del qual el president o la presidenta proclamarà l’acord adoptat.

Article 119. Majories

1. El Ple adopta els seus acords, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

2. S’entendrà per majoria absoluta quan els vots afirmatius són més de la meitat del nombre legal de membres del Ple.

3. S’entendrà que existeix la majoria requerida a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, quan els vots afirmatius igualin o superin els dos terços del nombre de fet de membres que integren la Corporació i, en tot cas, majoria absoluta del seu nombre legal.

Article 120. Sentit del vot

1. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu i, també, els membres del Ple poden abstenir-se de votar.

2. El vot dels consellers i conselleres és personal i indelegable.

3. En cas de votació amb un resultat d’empat s’efectuarà una nova votació i si el dit empat persistís decidirà el vot de qualitat del president o presidenta.

Article 121. Classes de votacions

Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes.

1. Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció.

2. Són nominals aquelles votacions que es realitzen mitjançant una crida per ordre alfabètic de cognoms i sempre en darrer lloc el president o la presidenta i en la qual cada membre del Ple en ser nomenat, respon en veu alta ‘sí’, ‘no’ o ‘m’abstenc’.

3. Són secretes les que es realitzen mitjançant una papereta que cada membre del Ple va dipositant en una urna o bossa.

4. El sistema normal de votació serà la votació ordinària.

5. La votació nominal requerirà la sol·licitud d’un grup polític aprovada pel Ple per majoria simple en votació ordinària.

6. La votació secreta només podrà utilitzar-se per a l’elecció o la destitució de persones.

Article 122. Explicació de vot

Proclamat l’acord, els grups que no haguessin intervengut en el debat o que després d’aquest debat haguessin canviat el sentit del seu vot podran sol·licitar a la Presidència un torn d’explicació de vot.

Secció quarta. De les actes

Article 123. Actes

1. De cada sessió, la Secretaria estendrà acta, en la qual constarà:

a) Lloc de la reunió.

b) Dia, mes i any.

c) Hora de començament.

d) Nom i cognoms del president o la presidenta, dels consellers i conselleres presents, dels absents que s’haguessin excusat i dels que faltin sense excusa.

e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió i si se celebra en primera o en segona convocatòria.

f) Assistència del secretari o la secretària, o de qui legalment el/la substitueixi, i presència de l’interventor o la interventora.

g) Assumptes que s’examinin, opinions sintetitzades dels grups o membres que haguessin intervengut en les seues deliberacions i incidències, inclosos els precs i preguntes i la seua resposta.

h) Votacions que s’hagin efectuat i en el cas de les nominals el sentit en què cada membre emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar, per grups polítics, el nombre de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així ho sol·licitin les persones interessades.

i) Part dispositiva dels acords que s’adoptin i la seua justificació. j) Hora en què la Presidència doni per acabada la sessió.

2. Si no se celebra sessió per falta d’assistents, o per un altre motiu, el secretari o secretària suplirà l’acta amb una diligència autoritzada amb la seua firma, en la qual consignarà la causa i els noms dels concurrents i dels que haguessin excusat la seua assistència.

Capítol II. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Article 124. Convocatòries

1. La Comissió de Govern celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria de la Presidència, dins dels deu dies següents a aquell en el qual hagi designat els membres que la integren.

2. La Comissió de Govern celebrarà sessió quan hi hagi assumptes que ho requereixin.

3.La Presidència podrà en qualsevol moment reunir la Comissió de Govern quan consideri necessari conèixer el seu parer o demanar la seua assistència amb anterioritat a dictar resolucions en exercici de les atribucions que li corresponguin.

4. Les sessions se celebraran a la seu del Consell, excepte en els supòsits de força major.

Article 125. Regles especials

1. Les sessions de la Comissió de Govern s’ajustaran a l’establert en el capítol anterior amb les següents modificacions:

a) Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de vint-i-quatre hores, excepte en el cas de sessions extraordinàries i urgents, en les quals, abans d’entrar a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia, n’haurà de ser declarada la urgència per acord favorable de la majoria de membres.

b) Les sessions de la Comissió de Govern no seran públiques, sense perjudici de la publicitat i la comunicació, si és el cas, a les administracions estatal i autonòmica dels acords adoptats. A més, en el termini de deu dies, haurà d’enviar-se a tots els consellers i conselleres còpia de l’acta.

c) Per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi hagués quòrum, es constituirà en segona convocatòria una hora després de l’assenyalada per a la primera i serà suficient la tercera part dels seus membres i, en tot cas, un nombre no inferior a tres.

d) La Presidència dirigeix i ordena al seu prudent arbitri els debats al si de la Comissió.

e) En el termini de deu dies comptats a partir de la sessió haurà d’enviarse còpia de l’acta a tots els consellers i conselleres.

f) Les actes de les sessions de la Comissió de Govern es transcriuran en un llibre diferent del de les sessions del Ple.

g) En els supòsits en què la Comissió de Govern exerceixi competències delegades pel Ple serà preceptiu l’informe previ de la comissió informativa corresponent.

2. La Comissió de Govern en les reunions deliberants no podrà adoptar cap acord. Els resultats de les deliberacions es formalitzaran, si és procedent, en forma de dictàmens, en els termes d’aquest Reglament.

3. Tant en les sessions com en les reunions de la Comissió de Govern, la Presidència podrà requerir-hi la presència de consellers que no pertanyin a la Comissió de Govern, o de personal al servei del Consell, per informar d’allò que sigui relatiu a l’àmbit de les seues activitats.

4. Quan la Comissió de Govern exerceixi competències delegades pel Ple o que li hagin estat assignades per les lleis, adoptarà els seus acords mitjançant votació formal, segons les normes establertes en aquest Reglament.

Capítol III. FUNCIONAMENT DEL CONSELL EXECUTIU Article 126. Sessions del Consell Executiu

1. El Consell Executiu celebrarà sessions ordinàries amb la convocatòria prèvia de la Presidència, i amb la periodicitat que determini aquest òrgan, no inferior a una convocatòria mensual. També podrà celebrar sessions extraordinàries quan siguin convocades per la Presidència.

2. El funcionament del Consell Executiu es regeix pels articles 22 i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les següents especificacions:

a) La convocatòria de la sessió, que inclourà l’ordre del dia corresponent, haurà de ser rebuda pels seus membres amb un dia hàbil d’antelació a la data de la sessió.

b) Els acords del Consell Executiu s’entendran adoptats pel vot favorable de la majoria simple dels membres presents. El president o la presidenta dirimeix amb el seu vot els possibles empats.

c) Només poden adoptar-se acords sobre els assumptes que figurin a l’ordre del dia. No obstant això, per raons d’urgència, el Consell Executiu pot deliberar i, si és procedent, adoptar acords sobre altres assumptes no inclosos a l’ordre del dia.

d) La Presidència designarà per decret el conseller executiu o la consellera executiva que ocuparà la secretaria d’aquest òrgan col·legiat, així com el seu règim de suplència.

e) La Presidència podrà convocar qualsevol membre del Consell Insular d’Eivissa a les sessions del Consell Executiu. Aquests consellers podran intervenir en els debats d’aquest òrgan col·legiat, quan siguin expressament autoritzats per la Presidència.

f) La Presidència del Consell Executiu també podrà convocar els directius, els funcionaris i la resta del personal que consideri necessari per obtenir informació sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria, i en aquest cas els convocats podran intervenir en el punt corresponent de la sessió, a requeriment de la Presidència.

g) Els debats del Consell Executiu tenen caràcter reservat i secret, i les seues deliberacions, així com les opinions dels seus membres i de la resta de persones que hi assisteixin, no poden ser revelats. Tots els membres del Consell Executiu i els que hagin participat en les sessions estan obligats a mantenir aquest deure de reserva, fins i tot quan hagin cessat en els seus càrrecs en l’administració insular.

Capítol IV. FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Article 127. Periodicitat i convocatòries

1. Les comissions informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el Ple en el moment de constituir-les, en els dies i les hores que estableixi el seu president o presidenta, qui podrà convocar sessions extraordinàries o urgents. El president o la presidenta de la Comissió estarà obligat a convocar sessió extraordinària quan així ho sol·liciti, almenys, la quarta part dels membres de la Comissió.

2. Les convocatòries corresponen al president o a la presidenta de la Comissió i hauran de ser notificades en la forma establerta en aquest Reglament, amb una antelació de dos dies hàbils, llevat de les urgents. En les convocatòries sempre s’acompanyarà l’ordre del dia. A l’ordre del dia de totes les convocatòries s’inclourà un punt de precs i preguntes.

Article 128. Vàlida celebració de sessions

1. La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels membres de la Comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria i un mínim de tres membres en segona convocatòria una hora més tard.

2. El president o la presidenta –o els vicepresidents o consellers en qui delegui– dirigeix i ordena, segons el seu prudent arbitri, respectant els principis generals que regeixen els debats plenaris, els debats de la Comissió.

Article 129. Assumptes a tractar

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs a l’ordre del dia, llevat que hi estiguin presents tots els membres de la Comissió i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 130. Acords

1. El dictamen de la comissió informativa podrà limitar-se a mostrar la conformitat amb la proposta que li sigui sotmesa a consideració o bé formularhi una alternativa.

2. Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vot particular que s’incorporarà al dictamen aprovat, per a la seua defensa davant el Ple.

3. Els acords s’adoptaran per majoria de vots i el president o la presidenta decidirà els empats amb el vot de qualitat.

Article 131. Assistència

1. El president o la presidenta de cada comissió podrà requerir la presència a les sessions de personal o consellers/eres a efectes informatius.

A les sessions de la Comissió Especial de Comptes assistirà, en tot cas, l’interventor o la interventora del Consell.

2. De cada sessió de les comissions informatives s’aixecarà acta que especificarà, necessàriament, les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i del temps en els quals s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

Article 132. Altres normes d’aplicació

1. En tot allò que no estigui previst en aquest capítol seran d’aplicació les disposicions sobre el funcionament del Ple.

TÍTOL SISÈ. DE LES DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DELS ÒRGANS INSULARS I AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 133. Normativa aplicable

1. Els òrgans del Consell Insular d’Eivissa i, en el seu cas, els procediments administratius que segueixin queden subjectes a les diferents disposicions que estableixen la legislació estatal i, conforme a aquesta, la legislació autonòmica, reguladores del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

2. En qualsevol cas i de conformitat amb la normativa abans referida, també li són aplicables les diferents disposicions que, relatives al règim jurídic dels òrgans insulars i al procediment administratiu insular, s’estableixen específicament en aquest Reglament.

Article 134. Llengua dels procediments

1. Els procediments tramitats pel Consell Insular i per les entitats que integren l’administració instrumental seran en català que, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ho és també del Consell Insular d’Eivissa.

Així mateix, es lliuraran en català les còpies i les certificacions relatives a qualsevol document o circumstància que formi part o resulti dels expedients tramitats pel Consell Insular.

2. No obstant l’indicat a l’apartat anterior:

*Es lliuraran en llengua castellana còpies i certificacions quan ho sol·liciti la persona o l’entitat que les hagi requerit.

*En els procediments iniciats a instància de part en llengua castellana totes les comunicacions o actuacions que s’hagin d’entendre amb la persona o entitat que hagi promogut l’expedient s’han d’efectuar en la dita llengua, sempre que aquesta ho sol·liciti.

*En els procediments iniciats d’ofici en llengua catalana les persones interessades poden, en qualsevol cas, sol·licitar i obtenir el lliurament en llengua castellana de tots els documents o les comunicacions que se’ls hagi de trametre.

*Es traduiran en llengua castellana tots els documents que hagin de produir efectes fora del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte que en el territori de la Comunitat Autònoma en què hagin de fer efecte sigui el català llengua oficial.

*L’Administració del Consell Insular d’Eivissa lliurarà a les persones interessades que ho sol·licitin, en cada cas, en la llengua oficial sol·licitada, un testimoni traduït de les actuacions o de la documentació que els afecti. La sol·licitud de traducció no pot comportar cap perjudici o despesa per al sol·licitant, ni retards en el procediment ni la suspensió de la tramitació o dels terminis establerts.

3. Totes les disposicions normatives o resolucions emanades del Consell Insular d’Eivissa que, de conformitat amb el que estableixen la legislació vigent o les previsions d’aquest Reglament, s’hagin de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears han de fer-se simultàniament en llengua catalana i castellana.

Article 135. Registre General

1. El Consell Insular d’Eivissa ha de tenir un registre únic d’entrada i sortida de documents que, com a Registre General, ha de contenir constància clara de l’entrada de tots els documents que es rebin i de la sortida de tots aquells altres que siguin despatxats definitivament. Això s’entén, en tot cas, sense perjudici de:

*La gestió descentralitzada del Registre General.

*L’existència, en els diferents departaments o altres unitats administratives inferiors, de diferents registres interns dirigits a donar constància de totes les entrades i les sortides de documents en l’àmbit interdepartamental o intern.

2. Els terminis amb què compta l’administració insular, de conformitat amb la normativa reguladora específica, per resoldre els procediments iniciats a instància de part es computen des de la data que consta en el Registre General l’entrada de la sol·licitud o l’escrit dirigit per la persona administrada; això sense perjudici de la seua facultat, en tot cas, de presentar les sol·licituds o els escrits en qualsevol dels llocs que preveu la legislació estatal reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. El Registre General ha d’instal·lar-se en suport informàtic que garanteixi la constància, en cada anotació que es practiqui relativa als documents entrats i sortits, dels aspectes següents:

*Número d’ordre correlatiu.

*Data del document, amb expressió del dia, el mes i l’any.

*Data de l’ingrés o la sortida del document, amb expressió de l’hora, el dia, el mes i l’any.

*Identificació de la persona, l’òrgan o l’autoritat de procedència del document.

*Extracte o referència breu de l’assumpte comprès en el cos del document.

*Qualsevol observació que es consideri oportuna.

4. Correspon a la Presidència del Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb el que es preveu en aquest article, disposar tot allò que fa referència a l’organització i el funcionament del Registre General, inclosa la definició del seu horari de funcionament.

Capítol II. DE LA PUBLICITAT I CONSTÀNCIA DELS ACTES I ELS ACORDS DELS ÒRGANS INSULARS

Article 136. Publicitat dels actes i els acords

1. Tots els actes i els acords de caràcter decisori adoptats pels diferents òrgans del Consell Insular i susceptibles de produir efectes davant les persones administrades o altres administracions han de ser notificats als seus destinataris o a les persones interessades, sense perjudici de la possibilitat de substituir aquesta notificació per la publicació d’aquells actes o acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears en els supòsits en què ho disposi la normativa que reguli el procediment.

2. Així mateix s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears tots els acords o les resolucions relatius a la creació, la modificació o l’extinció d’òrgans insulars, així com els relatius a la determinació de la seua composició o el cessament del seu titular.

Es  donarà  compte  d’aquests  acords  o  resolucions  al  Ple  del  Consell Insular en la primera sessió immediatament posterior a la data en què es produeixin, llevat que l’acord l’hagués adoptat el mateix Ple. Així mateix, si és procedent, s’ha de notificar personalment als seus destinataris, sense perjudici de la seua immediata eficàcia des del dia següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. S’observaran les mateixes formalitats assenyalades en l’apartat anterior en els supòsits de delegació i de desconcentració de competències. En tot cas, la notificació s’ha d’entendre a la Presidència de l’òrgan quan la delegació o la desconcentració sigui acordada a favor d’un òrgan col·legiat.

Article 137. Formalització de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats

1. El secretari o secretària general, o qui legalment el/la substitueixi, aixecarà acta de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, en la qual ha de consignar les següents dades:

a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i del local en què tengui lloc.

b) Data i hora d’inici i final de la sessió.

c) Nom i cognoms del president o presidenta, dels consellers i conselleres i del personal del Consell presents, amb indicació dels absents que s’haguessin excusat i dels que faltin sense haver-ho fet.

d) Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari d’urgència de la sessió, amb expressió de si es porta a terme en primera o en segona convocatòria.

e) Assistència del secretari o secretària general i de l’interventor o interventora, si és procedent, o de les persones que legalment els substitueixin.

f) Assumptes que s’hi examinen o s’hi debaten, i síntesis de les intervencions que s’hi produeixin.

g) Votacions que es verifiquin i el seu resultat, fent constar, en tot cas, el sentit en què cada membre emeti el seu vot.

h) Acords presos.

2. Si la sessió no es du a terme per falta de quòrum o per qualsevol altra raó, el secretari o secretària general suplirà l’acta amb una diligència estesa en la convocatòria i que es transcriurà al Llibre Oficial.

3. Per regla general no s’han de transcriure a l’acta les intervencions dels consellers o conselleres en els debats que es produeixin en les sessions dels diferents òrgans col·legiats del Consell, excepte en les sessions del Ple quan es demani de manera expressa o quan la transcripció de les intervencions sigui necessària per a la interpretació correcta dels acords presos.

Únicament pel que fa a les sessions del Ple del Consell s’arbitraran els mitjans perquè puguin ser reproduïdes les intervencions dels consellers i conselleres, ja sigui per la seua transcripció literal als llibres d’intervencions o per registre fent servir mitjans que permetin la seua reproducció i perdurabilitat. Aquestes reproduccions no gaudiran de la presumpció de fe pública inherents a les actes.

4. De les sessions del Consell Executiu, n’ha d’aixecar acta el conseller o consellera designat per la Presidència per exercir les funcions de secretari o secretària. El contingut de les actes ha d’ajustar-se a l’establert en aquest article per a la resta de sessions dels òrgans col·legiats. La mateixa norma s’aplicarà a les sessions de les comissions informatives especials, de les comissions insulars i de la Junta de Portaveus.

Article 138. Llibre d’Actes

1. Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats han de ser autoritzades pel secretari o secretària general, o per qui legalment els substitueixi, excepte les del Consell Executiu, en què ho ha de fer el conseller o consellera que tengui encomanades les tasques d’aixecar acta de les sessions, sense correccions ni esmenes, o salvant al final les que involuntàriament es produeixin.

2. Els llibres d’actes de les sessions del Ple del Consell i de la Comissió de Govern són instruments públics solemnes i han d’estar foliats i enquadernats. A més a més, cada full ha de ser legalitzat amb la rúbrica del president o presidenta i el segell de la Institució.

3. Aquests llibres s’han d’obrir mitjançant una diligència d’obertura, signada pel secretari o secretària i estesa al primer full, on s’indiqui el número de fulls de què consta el llibre i la data en la qual s’inicia la transcripció dels acords.

4. Els llibres s’han de confeccionar mitjançant sistema informàtic i estaran compostos de fulls mòbils, en paper especial del Consell Insular d’Eivissa.

En tots els casos, les actes, una vegada aprovades, es transcriuran als llibres oficials amb la seua redacció definitiva.

Article 139. Custòdia dels llibres oficials

Els llibres d’actes del Ple i de la Comissió de Govern romandran sota la custòdia del secretari o secretària general i no poden sortir de les seues oficines sota cap pretext, ni tan sols a requeriment de l’Autoritat Judicial.

Tanmateix, periòdicament poden lliurar-se a l’arxiver o arxivera insular perquè els custodiï, i a partir d’aquell moment aquesta persona serà la responsable de donar compliment a l’assenyalat a l’apartat anterior.

Article 140. Decrets de la Presidència i dels consellers o conselleres delegats/ades

Els decrets de la Presidència i dels consellers o conselleres que actuïn per delegació s’han de transcriure en un llibre de decrets, individual per a cadascun dels òrgans, confeccionat i custodiat amb els mateixos requisits que els establerts en els articles anteriors per als llibres d’actes.

Article 141. Resolucions dels consellers executius o conselleres executives

Les disposicions contengudes en l’article anterior també són aplicables a les resolucions dictades pels consellers executius o conselleres executives.

Article 142. Certificats i testimonis

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir certificats i testimonis que acreditin els acords presos pels òrgans de Govern i Administració del Consell Insular, així com a consultar els arxius i els registres en els termes prevists per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Règim d’adopció:

a) Els certificats o els testimonis dels acords, a petició de les autoritats o de terceres persones, han de ser emesos pel secretari o secretària general per ordre i amb el vistiplau del president o presidenta, o del conseller executiu responsable.

b) Els certificats o els testimonis dels acords de les comissions insulars, a petició de les autoritats o de terceres persones, han de ser emesos pel seu respectiu secretari o secretària per ordre i amb el vistiplau del president o la presidenta de la comissió.

c) Els certificats o els testimonis dels acords del Consell Executiu, a petició de les autoritats o de terceres persones, han de ser emesos pel seu respectiu secretari o secretària per ordre i amb el vistiplau del president o presidenta del Consell Insular.

3. Es poden emetre certificats dels acords dels òrgans col·legiats amb competències resolutòries, abans que siguin aprovades les actes que els contenguin, sempre que es faci l’advertiment o la condició en aquest sentit i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

Article 143. Actes dictats per delegació

1. En els actes que es produeixin per delegació s’ha de fer constar expressament aquesta circumstància, i s’entenen dictats per l’òrgan delegant.

2. De conformitat amb l’anterior, correspon a l’òrgan delegant dictar resolució sobre els recursos de reposició que, si exhaureixen la via administrativa, si és el cas s’interposin contra l’acte que es produeix per delegació, llevat que a la mateixa resolució que disposi la delegació expressament es comprengui la facultat de dictar resolució sobre els recursos de reposició que s’interposin contra els citats actes produïts per delegació.

Article 144. Facultats de control de l’òrgan delegant

1. La resolució per la qual es disposi la delegació de competències pot reservar, a favor de l’òrgan delegant, les facultats de control sobre l’òrgan delegat que consideri oportunes.

2. En qualsevol cas, corresponen sempre a l’òrgan delegant les facultats de control següents:

*La de rebre informació puntual sobre l’exercici de la competència delegada, amb indicació dels actes emanats en virtut de la delegació.

*La de rebre informació prèvia a l’adopció de decisions de transcendència.

*La d’exercir directament la competència delegada per raons d’urgència o per raons relatives al deure d’abstenció de l’òrgan delegat, circumstància que s’ha de posar en coneixement de les persones interessades en l’expedient i sense que això suposi la revocació de la delegació disposada.

Article 145. Actes dictats en exercici de les competències desconcentrades

1. Els actes dictats en exercici de les competències desconcentrades s’entenen adoptats, sota la pròpia responsabilitat, per l’òrgan destinatari.

2. En qualsevol cas, l’òrgan que hagués disposat la desconcentració pot establir les directrius oportunes a les quals s’ha d’ajustar l’òrgan destinatari en l’exercici de les competències atribuïdes.

Capítol III. DEL RÈGIM DE RECURSOS

Article 146. Actes que posen fi a la via administrativa

1. Posen fi a la via administrativa els acords i les resolucions dictats pels òrgans i les autoritats insulars següents:

a) El Ple

b) La Presidència

c) La Comissió de Govern

2. Així mateix, exhaureixen la via administrativa totes aquelles resolucions que la legislació sectorial així ho estableixi.

3. Contra els acords i les resolucions que exhaureixen la via administrativa es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que hagués dictat l’acte o, de no fer-se així, directament recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Article 147. Actes que no posen fi a la via administrativa

1. No posen fi a la via administrativa els actes dictats pel Consell Executiu, i en contra es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió de Govern.

2. Tampoc no posen fi a la via administrativa els actes dictats pels consellers membres del Consell Executiu i, si és procedent, pels directors o directores insulars, contra els quals s’ha d’interposar recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular.

TÍTOL SETÈ. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 148. Principis generals

El Consell garanteix el dret de tots els ciutadans i les ciutadanes a intervenir en la gestió dels assumptes públics de caràcter insular de forma individual o col·lectiva, a través dels instruments de participació que s’estableixen en les lleis, en aquest Reglament i que es desenvolupen en el Reglament de Participació Ciutadana del Consell d’Eivissa.

Article 149. Drets dels ciutadans

Els ciutadans i les ciutadanes tenen, de manera individual i/o col·lectiva, els drets que s’enumeren a continuació i que exerciran d’acord amb les previsions del Reglament de Participació Ciutadana del Consell d’Eivissa:

Dret a la informació sobre els assumptes que són competència del Consell d’Eivissa.

Dret a formular propostes d’actuació relatives a matèries de competència del Consell d’Eivissa i a ser consultats en assumptes d’especial rellevància per a la ciutadania.

Dret a la iniciativa popular.

Dret a presentar queixes o reclamacions i a formular suggeriments, així com a ser rebuts en audiència pels representants del Consell.

Dret d’assistència i participació en les sessions dels òrgans col·legiats insulars.

Article 150. Foment de l’associacionisme

El Consell d’Eivissa promourà el desenvolupament de les associacions i altres entitats o agrupacions sense afany de lucre, que tenguin la finalitat de defensar els interessos generals o sectorials de la ciutadania de l’illa.

Amb la finalitat prevista a l’apartat anterior, es crearà el Registre d’Entitats Ciutadanes, com a instrument bàsic de suport de les relacions de l’administració insular amb les entitats esmentades al primer paràgraf.

Article 151. Participació col·lectiva

El Consell d’Eivissa garanteix i fomenta la participació col·lectiva. A aquests efectes procurarà la utilització dels mitjans públics per part de les entitats ciutadanes, la gestió ciutadana dels interessos públics, els consells sectorials, les memòries i els informes participatius i la xarxa ciutadana de participació virtual.

Article 152. El Síndic de Greuges d’Eivissa

El Síndic de Greuges d’Eivissa és l’Alt Comissionat nomenat pel Consell Insular amb la missió de vetlar perquè els drets de la ciutadania envers l’administració insular siguin reals i efectius.

Serà escollit pel Ple del Consell per majoria de dos terços dels seus membres entre persones independents i de reconegut prestigi de l’illa d’Eivissa.

TÍTOL VUITÈ. DE LA FUNCIÓ NORMATIVA

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS

Article 153. Principis generals

1. D’acord amb l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia, el Ple del Consell d’Eivissa exerceix la funció normativa.

2. Les disposicions generals adoptaran les següents formes: Reglament orgànic, Reglament i Ordenança.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ

Article 154. Inici

1. L’elaboració de les disposicions s’inicia per acord del Ple del Consell o per resolució o providència d’inici del conseller o consellera competent. Per ferne la tramitació s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si escau, un estudi econòmic que contengui l’estimació de la despesa a què donarà lloc.

2. A la memòria s’han de justificar l’oportunitat de la regulació i l’adequació de les mesures als fins perseguits. També s’hi ha d’expressar el marc normatiu en què s’insereix la proposta i s’hi ha d’incloure, en tot cas, una relació de les disposicions afectades i la taula de vigències de disposicions anteriors sobre la mateixa matèria.

Article 155. Tramitació

L’aprovació d’ordenances i de reglaments s’ha d’ajustar al procediment següent:

1. Aprovació inicial pel Ple del Consell.

2. Informació pública amb un anunci previ a la secció corresponent del Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes del Consell, de l’acord d’aprovació inicial, pel termini mínim de trenta dies, en què les persones interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions i observacions.

3. Audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell d’Eivissa, les finalitats de les quals guardi relació directa amb l’objecte de la disposició.

4. Resolució de les reclamacions, les objeccions i les observacions i l’aprovació definitiva pel Ple. Si no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés, tret dels supòsits en què sigui preceptiu el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. En aquest cas s’haurà d’adoptar un acord exprés d’aprovació definitiva.

5. Comunicació de l’acord al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern.

Article 156. Dels informes i dels dictàmens

Els projectes de disposicions generals hauran de ser sotmesos als següents informes i dictàmens:

a) Informe dels serveis jurídics competents, el qual haurà de referir-se, com a mínim, a la correcció del procediment seguit i a la valoració de les al·legacions presentades. Aquest informe serà substituït pel que emeti la Secretaria General en els supòsits següents:

Reglament orgànic.

Reglaments i ordenances l’aprovació dels quals requereixi majoria qualificada.

b) Informe de la Intervenció general quan es tracti de disposicions susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic.

c) Informe sobre l’impacte de gènere elaborat per l’Institut Balear de la Dona.

d) Dictamen del Consell Consultiu i els altres òrgans de consulta i assessorament, en els casos previstos en la legislació que els regula.

Article 157. De l’expedient

Els tràmits que preveu aquest títol han de quedar documentats en l’expedient corresponent, la formació del qual correspon a l’òrgan que es determini en la iniciació del procediment.

Article 158. Publicació i entrada en vigor

1. Perquè produeixin efectes jurídics, les disposicions administratives s’han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Les disposicions de caràcter general entren en vigor als vint dies després que s’hagin publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat que se n’ajorni l’aplicació a una data posterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Una vegada que entri en vigor el present Reglament, queden automàticament derogades i sense efecte totes les referències que els reglaments i les ordenances del Consell Insular d’Eivissa actualment en vigor realitzin al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, les quals s’han d’entendre realitzades únicament al Consell Insular d’Eivissa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Els nomenaments, les atribucions i les delegacions actualment existents continuaran en vigor fins que siguin dictats els decrets i les resolucions previstos en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

1. Resta derogat el Reglament orgànic del Consell, aprovat definitivament per acord de Ple de data 20 de febrer de 2004 i publicat en el BOIB núm. 32, de 6 de març de 2004.

2. Resten vigents les disposicions reguladores de les diferents comissions i òrgans col·legiats del Consell Insular fins que no s’adaptin a les previsions del present Reglament. El mateix règim resultarà aplicable a les delegacions efectuades en òrgans del Consell.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada que l’hagi aprovat definitivament el Ple del Consell Insular d’Eivissa, s’hagi publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini previst en l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

[Índex][arriba]

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?