Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa -Part1

PREÀMBUL

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. OBJECTE I RANG JERÀRQUIC

Capítol II. TERRITORI I SÍMBOLS

TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU

Capítol I. DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

Capítol II. DE L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Capítol III. PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES

Capítol IV. FINAL DEL MANDAT

 PREÀMBUL

L’organització territorial nascuda de la Constitució Espanyola va permetre dotar les illes d’Eivissa i Formentera d’una administració pròpia, instituïda en l’àmbit territorial d’aquestes illes, mitjançant el Consell Insular, en virtut del que disposava el Reial decret llei 18/1978, de 13 de juny.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, considera les illes a l’arxipèlag Balear com a entitats locals territorials, i els consells insulars com a òrgans que assumeixen les competències de les diputacions provincials, i les que li corresponguin de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia.
És amb la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, d’acord amb allò que possibilita l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, amb el que es defineix i reforça la integració dels consells insulars en el sistema institucional de la Comunitat Autònoma, reconeixent-los com a institucions pròpies de la Comunitat Autònoma.
L’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ha suposat un important canvi per a la nostra Institució de govern insular, atès que ha possibilitat la constitució d’un Consell Insular de Formentera propi i autònom per a aquesta illa.
D’altra banda, el vessant autonòmic dels consells insulars s’ha vist també considerablement reforçat a partir de l’aprovació de la Llei orgànica 1/2007, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i això tant des de la perspectiva institucional com des d’una òptica competencial i de les seues potestats. Des de la perspectiva institucional, l’article 39 del nou estatut reconeix explícitament als consells insulars la seua condició d’institució autonòmica. Des del vessant del seu funcionament, l’article 70 de l’Estatut atribueix com a pròpies dels consells insulars diverses competències, en relació amb les quals també els atribueix la potestat reglamentària normativa o ad extra.
El Consell Insular d’Eivissa, com a institució de govern, administració i representació de l’illa d’Eivissa, i en exercici de la potestat d’autoorganització que deriva de l’autonomia per gestionar els interessos propis, reconeguda i garantida per la Constitució i per l’Estatut d’Autonomia, es dota d’aquest Reglament orgànic, de conformitat amb el marc establert per la legislació bàsica estatal sobre règim jurídic de les administracions públiques i autonòmica que resulti d’aplicació.

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. OBJECTE I RANG JERÀRQUIC

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular la constitució i l’organització del Consell Insular d’Eivissa, definir l’estatut dels seus membres, establir el règim jurídic i de funcionament dels seus òrgans i regular la funció normativa que correspon a la institució.

Article 2. Rang jeràrquic

1. Les disposicions d’aquest Reglament constitueixen la font normativa autònoma primària de l’organització del Consell Insular d’Eivissa i conformen, juntament amb les disposicions establertes per la legislació bàsica estatal sobre règim local, la Llei de consells insulars i l’Estatut d’Autonomia, al contingut de les quals queden subjectes, la regulació de l’organització insular.

2. Les diferents disposicions reglamentàries que puguin dictar els diferents òrgans del Consell Insular en el marc de les respectives atribucions i que incideixin sobre l’àmbit objectiu d’aquest Reglament han de respectar i ajustarse necessàriament a les seues disposicions.

Capítol II. TERRITORI I SÍMBOLS

Article 3. Territori

El Consell Insular d’Eivissa és la institució de govern, administració i representació de l’illa d’Eivissa i dels seus illots adjacents.

Article 4. Escut

L’escut heràldic del Consell Insular d’Eivissa té la següent descripció: Escut caironat: d’or, quatre pals de gules; el peu d’atzur amb tres faixes ondades d’argent, sostenint un castell d’argent tancat de sable. Per timbre una corona mural de set torres.

Article 5. Bandera

La bandera del Consell Insular d’Eivissa està constituïda per l’històric pendó de la Universitat d’Eivissa, constituït per quatre barres de sang horitzontals sobre fons d’or i amb quatre castells, distintius, així mateix, de la desapareguda Universitat, en els quatre angles.

TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU

Capítol I. DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

Article 6. Sessió constitutiva

1. Una vegada celebrades les eleccions al Consell Insular d’Eivissa i proclamats oficialment els resultats, es constituirà després del dia 20 i abans del dia

45 des de la data de les eleccions, el dia i l’hora prèviament assenyalats.

2. La convocatòria de la sessió constitutiva la farà el president o presidenta del Consell en funcions, desprès d’haver consultat el representant electe designat per cadascuna de les llistes electorals que hagin obtingut representació.

Article 7. Activitats preliminars

1. Abans de constituir-se la Institució, els consellers o les conselleres electes han de formular, d’acord amb els models aprovats pel Ple, dues declaracions, una sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics i una altra dels seus béns particulars.

2. A fi de facilitar el compliment d’aquesta obligació preliminar i el desenvolupament de la sessió constitutiva, prèviament la Secretaria del Consell facilitarà als consellers i a les conselleres electes els models de les declaracions mitjançant escrit dirigit a cadascun d’ells.

3. Estaran exempts de presentar les declaracions els consellers i les conselleres electes que acreditin haver-ho fet en el Parlament de les Illes Balears, deixant en tal cas constància del fet, mitjançant diligència del secretari o la secretària en el Registre d’Interessos.

Article 8. Quòrum de constitució de la sessió

Perquè la sessió sigui considerada vàlida hi ha de concórrer la majoria absoluta de consellers i conselleres electes. Si hi concorregués un nombre inferior, la sessió s’entendrà convocada automàticament dos dies més tard, en el mateix lloc i a la mateixa hora.

En aquesta segona convocatòria la Corporació quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre de consellers i conselleres electes que hi concorrin, sempre que arribin al mínim indispensable per poder constituir la mesa d’edat que es regula a l’article següent.

Article 9. Mesa d’edat

Per a la constitució de la Corporació s’ha de constituir en primer lloc una mesa d’edat, integrada pels dos membres de major i menor edat presents a l’acte, la secretaria de la qual recaurà en el secretari o la secretària de la Corporació

El membre de la mesa de major edat assumirà la Presidència i les competències relatives a la direcció de l’acte i el control de l’ordre.

Article 10. Procediment de constitució

La Corporació s’ha de constituir d’acord amb el procediment establert en la legislació electoral, segons el qual corresponen a la mesa les competències bàsiques següents:

a) Comprovació de credencials

La mesa ha de revisar les credencials dels membres electes que hagin comparegut a la sessió i confrontar-les amb el document d’identitat o document equivalent que doni fe de la identitat dels compareixents.

b) Control de presentació de les declaracions de béns i d’activitats

El president o la presidenta de la mesa d’edat ha de donar compte, si així fos necessari, dels membres electes que no haguessin presentat les declaracions exigides per l’article 7 del present Reglament i recordar-los l’obligació que tenen d’efectuar-les abans de la presa de possessió dels seus respectius càrrecs.

Si no les presentassin, se’ls impedirà prendre possessió del càrrec i la mesa d’edat els comminarà a abandonar el seu escó.

c) Presa de possessió de consellers i conselleres

A l’efecte de constituir la Corporació, la mesa ha de prendre jurament o promesa del càrrec a tots els consellers i les conselleres electes.

El jurament o la promesa ha de fer-se de manera individualitzada, per ordre alfabètic, a mesura que el secretari o la secretària de la Corporació vagi anomenant cada conseller electe o consellera electa. L’acte finalitzarà amb la formulació del jurament o la promesa dels membres de la mesa d’edat, en primer lloc el de menor edat i en últim lloc, el de major edat.

Efectuat el jurament o la promesa mencionats, s’entén que els consellers i les conselleres electes que l’hagin prestat han pres possessió del seu càrrec i han adquirit la condició de conseller o consellera del Consell Insular d’Eivissa i de membres del Ple, i el president de la mesa d’edat ha de lliurar els distintius propis del càrrec, com són medalles o insígnies, si així estigués establert.

d) Declaració de constitució del Consell

Quan tots els consellers i les conselleres presents hagin promès o jurat el càrrec, la presidència de la mesa d’edat declararà constituït el Consell.

Els consellers i les conselleres electes que no concorrin a la sessió o que, encara que hi haguessin concorregut haguessin estat comminats a abandonar el seu escó per no complir els requisits i les solemnitats prèvies que exigeix l’ordenament jurídic, poden prendre possessió en sessions plenàries posteriors, una vegada complides les formalitats a les quals es fa referència a la lletra c d’aquest mateix article.

Capítol II. DE L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 

Article 11. Elecció de president o presidenta

A la mateixa sessió extraordinària, sota la Presidència de la mesa d’edat i després que s’hagi constituït la Corporació, ha d’elegir-se el president o la presidenta del Consell Insular d’Eivissa.

Article 12. Proposició del cadidat o candidata per part de la mesa d’edat

1. Poden ser candidats o candidates a la Presidència del Consell tots els consellers o conselleres electes que hagin encapçalat la llista electoral o els que els hagin substiuït per ordre de la mateixa llista.

2. Una vegada efectuades les consultes que consideri pertinents, la Mesa, a través del seu president o presidenta d’edat, proposarà al Ple el candidat o la candidata que presenti més signatures de consellers i conselleres en suport de la seua candidatura i, en cas d’empat, qui pretanyi a la llista electoral més votada.

3. El candidat o candidata proposat presentarà el seu programa polític al

Ple i en sol·licitarà la confiança.

4. Si el Ple atorga la confiança al candidat o candidata per majoria absoluta dels seus membres, aquest és proclamat president o presidenta. Si no obtè la majoria absoluta, la mateixa proposta ha de sotmetre’s a una nova votació i la confiança serà atorgada per majoria simple. Totes aquestes votacions s’efectuaran per votació nominal.

5. Si en aquestes votacions no s’obté la confiança del Ple, han de tramitar-se propostes successives en la forma prevista en els apartats anteriors.

6. En el cas que hagin transcorregut quaranta-vuit hores a partir de la primera votació per a la investidura i cap candidat o candidata no hagi obtengut la confiança del Ple, serà proclamat president o presidenta qui encapçali la llista electoral que hagi obtengut el nombre més alt de vots.

Article 13. Proclamació de president o presidenta del Consell Insular d’Eivissa

1. El president de la mesa d’edat proclamarà president o presidenta del Consell el candidat o la candidata que hagi obtingut la majoria requerida a l’article anterior.

2. La proclamació s’efectuarà mitjançant la fórmula següent: ‘De conformitat amb el que disposa l’article 66 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, queda proclamat president o presidenta d’aquest Consell Insular d’Eivissa el senyor o la senyora…’.

Article 14. Presa de possessió del càrrec de president o presidenta del Consell

1. Efectuada la proclamació, a continuació s’efectuarà la presa de possessió del càrrec de president/a del Consell davant la mesa d’edat i la Corporació recentment constituïda mitjançant jurament o promesa del càrrec.

2. Efectuada l’anterior solemnitat, el president o la presidenta de la mesa d’edat ha de lliurar al president o a la presidenta del Consell Insular d’Eivissa els distintius del càrrec, com és el bastó, si així s’ha establert, i el/la convidarà a ocupar la cadira presidencial.

Amb aquest acte quedarà dissolta la mesa d’edat, per la qual cosa els seus membres han d’abandonar la Presidència de la sessió, que serà assumida pel president o la presidenta del Consell Insular, i els integrants de la mesa d’edat ocuparan els seus escons respectius.

3. El president o la presidenta del Consell Insular d’Eivissa tancarà la sessió.

Capítol III. PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES 

Article 15. L’organigrama insular

Constituïda la Institució, el Ple i el president o la presidenta, en l’exercici de les seues respectives competències, han d’adoptar les mesures organitzatives prèvies i necessàries per a l’inici de l’activitat del Consell, les quals configuraran el nou organigrama insular.

Article 16. Competències organitzatives del president o de la presidenta

1. Determinar la composició de la Comissió de Govern i nomenar els seus membres i, en el seu cas, els proposats per cada grup polític.

2. Nomenar la persona o les persones que han d’exercir la Vicepresidència del Consell Insular d’entre els membres de la Comissió de Govern.

3. Nomenar els membres del Consell Executiu, així com designar-ne el secretari/la secretària i el seu suplent.

4. Disposar la creació dels departaments en què s’ha d’organitzar el Consell Insular i determinar la seua estructura interna i atribucions.

5. Configurar, si així fos necessari, el règim de delegacions i de desconcentracions de competències de la Presidència a favor d’altres òrgans del Consell Insular.

6. Delegar, si així s’establís, la presidència dels òrgans col·legiats del Consell Insular i d’organismes autònoms dependents.

7. Nomenar els representants del Consell en òrgans col·legiats que siguin de la seua competència.

Article 17. Competències organitzatives del Ple

El Ple, dins dels trenta dies hàbils següents al de la sessió constitutiva, ha de tenir una o més sessions amb l’únic objecte d’adoptar les decisions següents:

1. Determinar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2. Crear i determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes i de la resta de comissions informatives que es creïn.

3. Configurar, en el seu cas, el règim de delegacions i de desconcentracions de competències del Ple a favor d’altres òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

4. Determinar i/o crear, en el seu cas, els llocs de treball que han de ser desenvolupats per personal eventual i determinar-ne les retribucions.

5. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels consellers/de les conselleres.

6. Nomenar els representants del Consell en els òrgans col·legiats, quan sigui competència del Ple.

7. Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics del Consell Insular i dels seus portaveus.

Capítol IV. FINAL DEL MANDAT

Article 18. Durada del mandat dels consellers i les conselleres

El mandat dels membres del Ple és de quatre anys, comptats a partir de la data en què hagin estat elegits, i finalitza, en tot cas, el dia anterior al de la celebració de les eleccions autonòmiques següents, a excepció que la legislació electoral estableixi, per a supòsits concrets, un règim específic diferent.

Article 19. Durada del mandat del president o de la presidenta

El mandat del president o de la presidenta té la mateixa durada, es computa de la mateixa manera que el de la resta de membres del Ple i finalitza, en tot cas, quan el president o la presidenta perd la seua condició de conseller o consellera, ja que aquest és un requisit indispensable per posseir la condició de president o presidenta.

Article 20. Pròrroga de funcions

Una vegada finalitzat el seu mandat, els membres de la Corporació cessant continuaran exercint les seues funcions, únicament i exclusivament per a l’administració ordinària del Consell Insular d’Eivissa, fins que els nous membres prenguin possessió dels seus càrrecs, i no podran adoptar, en cap cas, acords per als quals sigui necessària una majoria qualificada, ni dictar actes o adoptar acords d’administració extraordinària.

S’entenen per actes i/o acords d’administració extraordinària aquells que vinculen fons de futurs exercicis econòmics o siguin susceptibles de comprometre la política general de la Corporació següent.

S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior els actes i els acords que, en no exigir-se per a la seua adopció una majoria qualificada, responguin a supòsits d’emergència o estiguin encaminats al compliment de terminis preclusius imposats per disposicions administratives o per normes processals en general, de la inobservança o peremptorietat de les quals es puguin derivar perjudicis per als interessos insulars.

Article 21. Operacions derivades de l’expiració efectiva del mandat corporatiu

En finalitzar el mandat corporatiu, i com a conseqüència d’aquesta circumstància, han de portar-se a terme les operacions següents:

1. Tots els òrgans col·legiats insulars, decisoris i deliberants, centralitzats i descentralitzats, han de tenir una sessió extraordinària fins a tres dies naturals abans de l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva de la nova Corporació, a l’únic efecte d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada,amb convocatòria prèvia realitzada a aquest sol efecte en els terminis legals o reglamentàriament establerts.

2. Tots els consellers i les conselleres una vegada finalitzat el seu mandat i abans que es constitueixi la nova Corporació han d’efectuar i presentar les declaracions exigides per l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en els terminis establerts per l’article 38 d’aquest Reglament.

A aquests efectes tal obligació els serà recordada i facilitada pel secretari o la secretària del Consell Insular d’Eivissa, que els remetrà, amb l’antelació suficient, un escrit informatiu acompanyat dels models de declaracions aprovats pel Ple del Consell.

No obstant això, pel que es refereix als consellers i les conselleres que repeteixen mandat, s’entén complida aquesta obligació quan hagin efectuat les citades declaracions als efectes previstos per l’article 7 d’aquest Reglament.

3. La Secretaria i la Intervenció del Consell adoptaran les mesures necessàries perquè el dia de la constitució de la nova Corporació s’efectuï un arqueig i estiguin preparats i actualitzats tots els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació, dipositats en la caixa del Consell o en entitats bancàries, i també la documentació relativa a l’inventari del patrimoni de la Corporació i dels seus organismes.

[Índex] [arriba]

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?