Serveis de Patrimoni

Àmbit competencial

El Consell d’Eivissa va rebre les competències en matèria de patrimoni l’any 1995. Les competències esmentades abasten la protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del patrimoni històric de l’illa d’Eivissa, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugui ser transmès en les millors condicions a les generacions futures. Per patrimoni històric d’Eivissa s’entenen tots aquells béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seues manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic arqueològic, historicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a Eivissa.

Serveis de Patrimoni

  • Autorització d’intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte d’investigació, preventives i d’urgència. Ho pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica (pública o privada) que compleixi els requeriments de la normativa vigent (Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears).
  • Estudi tècnic i aprovació, si s’escau, d’expedients que han de ser tractats per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic d’Eivissa (CIOTUPHA) segons estableix la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, per exemple si comporten temes d’intervenció arqueològica o intervencions dins l’àmbit d’un bé d’interès cultural (BIC).
  • Realització de tasques d’investigació, restauració, protecció i divulgació dels monuments arqueològics de l’illa d’Eivissa.
  • Ajudes a diversos projectes, d’iniciativa privada o d’altres institucions, de caire arqueològic.
  • Edicions de treballs científics sobre aquesta matèria, sobretot mitjançant la sèrie monogràfica “Quaderns d’Arqueologia Pitiüsa”, iniciada l’any 1994 i de la qual ja s’han publicat vuit volums.
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?